×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

وقتی که دررسیدگی محکمه به جهتی ازجهات نقصانی موجودباشدحکم محکمه دردیوان تمیزنقض خواهدشد


درمواردی که شهادت شهودقابل استماع باشدمحکمه بایدشهودرااحضارنموده وشهادت آنهاقابل استماع نماید


هرگاه طرف سندی ابرازکندکه درآن سند به سنددیگری رجوع شده باشدطرف مقابل حق داردآن سنددیگررابخواهدوعدم حکم این ماده موجب نقض حکم است


سندی که درمرحله بدوی نسبت به آن اظهارتردیدنشده است درمحکمه استیناف نمی توان نسبت به آن تردیدی نمودمگراینکه حکم بدایت غیابی بوده باشد


قانون اصلاح بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز


رای هیئت حل اختلاف اجرائی دائربه عدم صلاحیت خوددررسیدگی به استناد تنظیم اجاره نامه درنتیجه رای هیئت تعدیل اجاره بهاءبرخلاف قانون میباشد


مرجع رسیدگی به شکایت اجراییه صادره درمورداجاره نامه ای که طبق رای کمیسیون تعدیل اجاره بها تنظیم شده است ،هیات حل اختلاف اجرائی است


تعهد مستاجرنسبت به پرداخت اجرت المثل ایام بعد از انقضاء مدت اجاره منوط است به شرط عدم تخلیه مورد اجاره ، و حکمی که ازطرف دادگاه بر بیحقی موجر در این زمینه صادر شده است باشد مانع از اجرای مفاد سندرسمی است


صرف امتناع موجر از دریافت مال الاجاره ، موجب بی حقی او در فسخ اجاره نیست مگر اینکه مستاجر در موعد مقرر اجاره بها را در صندوق تودیع کرده باشد


با تحقق تاخیر در پرداخت اجاره بها ، حق فسخ برای موجر بوجود می آید و وصول آن بعد از موعد، تاثیری در حق فسخ بوجودآمده ندارد


صرف تقاضای صدوررای ،بدون ذکراسقاط حضور،دلیل حضوری بودن رای نیست


بامحرزبودن سوءرفتارشوهر،رددرخواست طلاق موجه نیست


تخلف ادعائی متعهداگرمورداختلاف بوده ومستلزم رسیدگی قضائی باشد، دراینصورت برای مطالبه وجه التزام اجرائیه صادرنمیشود


درصورت اختلاف درصلاحیت بین دادگاههای دادگستری و دیوان دادرسی دارائی


اگردادگاه تخلف ازشرط عدم انتقال عین مستاجره رامحقق ندانددعوی موجر رد میشود


اگرمندرجات حکم بانوشته مستنددعوی مخالفت داشته باشداین حکم نقض میشود


باپایان یافتن دادرسی وبه فرض عدم حضورخواهان ،موجبی برای ابطال دادخواست نیست


اجرت المثل نوعی خسارت است وخسارت تاخیرتادیه به آن تعلق نمیگیرد


در صورتیکه اجاره بها توسط شخص ثالث در نزد مستاجر بازداشت باشد در اینصورت به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها و یا تاخیر در ارسال وجوه بازداشتی به اجرا ، موجب فسخ قرارداد اجاره توسط موجرنمیشود


عدم حضورمکفول درمدت مقرره موجب میشودذمه بدهکاراصلی بری گردیده وکفیل مسئول باشد