×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


آئین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار


آئین نامه حفاظتی تاسیسات و ماشینهای اره چوب بری


اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


تصویبنامه در مورد امحاء تمبرهای عمومی پستی


تصویبنامه در مورد واگذاری زمین خالصه واقع در قریه نوبر و قاراوبر از اراضی ساحلی دریای بندر پهلوی


تصویبنامه در مورد نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی اموال غیر منقول


تعین تیمسار دریابان احمد عظیما به عنوان نماینده تام الاختیار دولت و سرپرست بنادر و جزایر و سواحل جنوب ایران


آئین نامه راجع به ترتیب تعیین مترجمان رسمی


تصویبنامه در مورد تعیین اعضای گروه ملی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه


اصلاح آئین نامه راجع به کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستاجر


تصویبنامه در مورد تشکیل شورای مرکزی سازمان خیریه کمکهای بهداشتی و درمانی کشور


آئین نامه اجرائی تصویبنامه قانونی الحاقی به آئین نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران


آئین نامه تشکیلات کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی


تصویبنامه در مورد اعطای تابعیت


نظامنامه راجع به طرز تشکیل و اداره امور دفتر سرپرستی دادسراها


آئین نامه در مورد حفظ شئون بزرگداشت جلسات دادرسی درخانه های انصاف


اصلاح آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی


تصویبنامه هیات وزیران در مورد استملاک اتباع خارجه


قانون مربوط باجازه پرداخت ماهی هفتهزار و پانصد ریال مقرری به آقای تیمور عابدی