×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح ویژه ساختاری شهر بم


اصلاح بند 4 ماده 6 ( ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات،کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آنها )


واگذاری شورای پژوهش های علمی کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


انتخاب عضو هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)


تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگی و اجتماعی زنان


تصویبنامه راجع به معافیت سودبازرگانی بنادر آبادان، خرمشهر و چوئیبده تا پایان سال 1383


آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره(20) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


آئین نامه اجرائی جزء(4) بند( ب ) تبصره(4) قانون بودجه سال1382 کل کشور


آئین نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


اصلاحیه بند (5) ماده (3) آئین نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاورهای


تصویبنامه درخصوص الحاق ماده (9) به آئین نامه اجرائی بند ( ه- ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاح فهرست تعیین اسامی شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها


اصلاح تصویبنامه شماره 32763 ت29367ه- مورخ 1382 6 30


تصویبنامه راجع به فهرست مصوبات تنفیذی موضوع ماده (46) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


اصلاح تصویب نامه شماره 3243 ت28518ه- مورخ 13 2 1382


اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران


ابطال جزءهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش امور قضائی راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


در صورتی که مستخدم شرکت علاوه بر ساعات اداری انجام وظیفه نماید، فوق العاده اضافه کار که میزان آن معادل یک صد وشصتم حقوق و مزایای شغل ماهانه ضربدر ساعات کار اضافی خواهد بود به او پرداخت می شود