×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

هر یک از آراء مبتنی بر علل و جهات خاص و درجه اهمیت و ارزش دلایل و مستندات ابرازی و محمول به تشخیص و نظر قضائی بوده است


تقاضای لغو ماده 5 آئین نامه و ضوابط اجرائی مرکز نگهداری کودکان موضوع تبصره ماده 78 قانون کار


تقاضای ابطال بند 13 بخشنامه 149 شورای عالی تامین اجتماعی راجع به میزان حق بیمه کارگران کارگاههای مشمول قانون کار


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 30916 -1370 12 12 معاونت نظارت بر روابط کار و نظارت کار وزارت کار و امور اجتماعی مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران


آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض نیست


قبلاً در خصوص مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است


تقاضای ابطال بند 3 بخشنامه 604 فنی سازمان تامین اجتماعی در مورد وصول مابه التفاوت حق بیمه تا نرخ کامل (18درصد)


تقاضای لغو بخشنامه شماره 23372-1 - 5 - 1365 5 21 در مورد سلب حق مکاتبه و پاسخگوئی مستقیم از شعب سازمان اجتماعی


رای شعبه نهم دیوان عدالت اداری تناقضی با رای صادره از شعبه هفتم دیوان ندارد


قبلاً هیات عمومی در خصوص مورد رسیدگی و در این خصوص رای شماره 20 - 24 2 70 صادر گردیده است


قبلا هیات عمومی در خصوص مورد رسیدگی و در این خصوص رای شماره 20 - 1370 02 24 صادر گردیده است


مصوبه موضوع شکایت و خواسته بلحاظ اینکه از جمله قوانین محسوب میشود از مصادیق مصوبات دولتی قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید


احتساب سابقه خدمت تمام وقت مستخدمین دولت در نهادهای انقلابی از حیث پایه یا درجه و عناوین مشابه و همچنین بازنشستگی و وظیفه


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2 120 درآمد - در مورد مطالبه خسارات و جرائم متعلقه بدهیهای مربوط به سنوات قبل از فروردین 1358 اشخاص غیرمسلم و حقوقی خارجی


هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان, صادر شود اعلام تعارض نسبت به آراء صادره از هیات تجدید نظر میباشد


مصوبه شماره 5268 مورخ 1359 4 1 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا, در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی , از مصادیق آئین نامه و تصویبنامه هیات دولت محسوب نمیشود


استثناء کارگران پیمانکاران طرحهای عمرانی از شمول قانون بیمه بیکاری مادام که توسط هیات دولت در اعداد مشمولین این قانون قرار نگرفته اند, خلاف قانون نمیباشد


تقاضای ابطال بخشنامه 59989 - 1367 9 7 وزارت کار و امور اجتماعی از حیث مخالفت بخشنامه مزبور با قانون تامین اجتماعی و قانون بازنشستگی پیش از موعد


تقاضای لغو بخشنامه محرمانه 2121 م - 1365 2 21 وزارت کار و امور اجتماعی که به موجب آن کارفرما را مجبور میسازد که کارگران اخراجی خود را مجدد بکار اعاده دهند


با بررسی و دقت در آراء تعارضی ملاحظه نشده است