×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

قانون اخذ عوارض فرود آمدن و توقف هواپیماها و سایر خدمات فرودگاهی مشابه تعرفه فرودگاههای بین المللی


قانون واگذاری سه قطعه زمین در اصفهان به دانشگاه صنعتی آریامهر


قانون عضویت دولت ایران در سازمان منطقه شرقی امور اداری


قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)


قانون اجازه خرید قسمتی از اراضی ونک برای شهربانی کل کشور


قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران


قانون تمدید مدت خدمت کارشناسان آمریکایی وزارت راه


قانون واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به کاخ جوانان


قانون مالیات سال 1345 پیشه وران


قانون متمم بودجه سال 1345 کل کشور


قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی


قانون استفاده از مشمولان لیسانسیه و بالاتر در سپاه دانش


قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران


قانون افتتاح حساب جاری جهت کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران وزارتخانه ها


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه شماره 108 مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها


نحوه تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی


ابطال بند 2 ماده یک آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بناب


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر تربت حیدریه


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در مورد طرح جامع شهرستان داراب