×

لایحه قانونی مربوط به اصلاح ماده 49 قانون ثبت احوال

لایحه قانونی مربوط به اصلاح ماده 49 قانون ثبت احوال

لایحه-قانونی-مربوط-به-اصلاح-ماده-49-قانون-ثبت-احوال
ماده اول - بندهای یک الی چهار ماده 49 قانون ثبت احوال مصوب بیست و
دوم اردیبهشت ماه 1319 خورشیدی به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - تعویض شناسنامه نمونه سابق به نمونه جدید دو ریال .
2 - المثنای شناسنامه ده ریال .
3 - رونوشت و هر گونه گواهینامه که از روی مندرجات اسناد ثبت احوال
بر طبق درخواست به اشخاص داده می شود پنج ریال .
4 - اعلامیه ازدواج 20 ریال .
5 - اعلامیه طلاق یک صد ریال .
6 - اصل برگهای شناسنامه مجانی خواهد بود.
تبصره - برگهای مذکور در ماده فوق معادل مبلغ دریافتی تمبر مخصوص ثبت
احوال بر طبق نمونه ای که به وسیله اداره کل آمار و ثبت احوال تهیه و از
طرف خزانه داری کل چاپ می شود الصاق و باطل می گردد.
ماده دوم - به وزارت دارایی اجازه داده می شود که درآمد حاصله از فروش
تمبر مخصوص ثبت احوال را در حساب مخصوص نگاهداری کند و برای کمک به اقلام
بودجه اداره کل آمار و ثبت احوال به منظور تهیه وسایل تعمیم ثبت وقایع
ولادت و مرگ در کلیه دهات از قبیل پرداخت دستمزد ثبت کنندگان وقایع مزبور و
هزینه چاپ تمبر و شناسنامه و سایر هزینه های مربوطه را جمعا و خرجا در
بودجه کل کشور منظور دارد موجودی درآمد مزبور قابل انتقال به سال بعد
بوده و به مصرف مذکور در بالا می رسد.
ماده سوم - وزارت کشور و وزارت دارایی مامور اجرای این قانون می باشند.
چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف
مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با
رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی مربوط به اصلاح ماده 49 قانون ثبت احوال که در تاریخ 26/11/33 به
تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمتنوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1333/11/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.