×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند(ز) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند(و)تبصره (6) قانون بودجه سال 1380کل کشور


تصویبنامه در خصوص ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379


تصویبنامه درخصوص جایگزینی جدول شماره (7) پیوست آئین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرایی انتشار یکصد میلیارد(100 000 000 000) ریال اوراق مشارکت موضوع بند(و) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه راجع به تشکیل ستادی به منظور رسیدگی ، بررسی و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسائل حاد اقتصادی


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده وزارت جهاد کشاورزی به عنوان عضو کار گروه دایمی ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


قانون موافقتامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری فدرال نیجریه


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوی اسلامی ایران ودولت جمهوری مقدونیه


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه


قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند


قانون شمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1362 - و اصلاحات بعدی آن - مصوب 1376 - به شهرکهای صنعتی که قبل از تصویب قانون یاد شده احداث شده اند


تعهد فروشنده دستگاه کپسول آتش نشانی به دلالت تضمنی و عرف مسلم مبتنی برتعهد تحویل کالای سالم به خریدار است و در نتیجه فروش دستگاه معیوب و عدم قابلیت کارآئی آن در زمان استفاده از اطفاء حریق وقوع و تحقق خسارت از موجبات ضمان است


دعوی خسارت محرومیت ازمنافع که بعلت تاخیردرانجام تعهد خوانده بعمل آمده محقق بوده وخوانده به پرداخت عدم النفع معادل منافع ازدست رفته محکوم میگردد


الزام به تنظیم سنداجاره رسمی وتعدیل اجاره بها


اگرفروشنده موردمعامله رابه خریدار تحویل ننماید دعوی خلع ید برعلیه فروشنده مسموع نیست


ید خریدار نسبت به ملکی که معامله مربوط به آن فسخ شده است غاصبانه تلقی میشودومکلف به خلع یدوپرداخت اجرت المثل ایام تصرف است


برای سازمان دولتی چنانچه تشریفات مربوط به تملک اراضی مورد نیازرارعایت ننموده حقی ایجادنمیشودوباتقاضای مالک محکوم به خلع ید و قلع بنامیباشد


اگرورودخسارت ناشی ازعدم رعایت اصول فنی درلوله کشی آب باشد در اینصورت سازمان آب مکلف به جبران خسارت استبیشتر بخوانید