×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

اساسنامه سازمان تامین خدمات رفاهی


اساسنامه شرکت سهامی مرکز خانه های ایران


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی


طرح قانونی وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران


قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی


قانون الحاق یک ماده به قانون تشدید مجازات رانندگان


قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه


قانون اصلاح بندهای (ج ) و (د) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور


قانون اوقاف


اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی


قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف


قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


قانون الحاق چند تبصره به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 2 19


قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی


قانون اصلاح قانون نظام پزشکی و الحاق چند ماده به قانون مذکور


قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی


اصلاح بعضی از مواد و تبصره های قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 و الحاق چند تبصره به قانون مذکور


قانون اصلاح ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 3 آن


قانون معاملات زمین


قانون اصلاح بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز