×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص کار مزد ثبت سفارش کالا


آئین نامه اجرائی تبصره (4) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 39 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (43) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


تصویبنامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرز آبی بندر گناوه


آئین نامه اجرائی تبصره (28) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


آئین نامه اجرائی بند (3) قسمت «ب» تبصره (21) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (51) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره (7) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (7) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری آنها موضوع بندهای (الف ، ج و ک) تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


اصلاح اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور


تصویبنامه راجع به الحاق ماده 47 به آئین نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات


اصلاحیه آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی


آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه در خصوص رعایت معیارها و ضوابط ساخت یا ورود انواع وسائل نقلیه بنزینی توسط کلیه وارد کنندگان و تولید کنندگان داخلی