×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب می شود


اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است


یکی ازشرایط استفاده ازحق شفعه قابلیت تقسیم ملک غیرمنقول است وشفیع میبایستی قیمتی راکه مشتری درقبال تملک حصه مبیعه پرداخت نموده است بنحوی بپردازد


انتقال سرقفلی با سند عادی و بدون رضایت موجرامکان پذیر نیست و اصولا توالی عرفی بین ایجاب وقبول بایدموجودباشد


طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم متصرف غیرقانونی ملک مکلف به خلع یدوپرداخت اجرت المثل ایام تصرف درحق مالک است


باملی اعلام شدن اراضی سیاه دشتک پائین ، سازمان زمین شهری مکلف است برای مالکین اراضی ملی شده زمین معوض واگذارنماید


با احراز واریز وجوهی بعنوان قرض به حساب شرکت تجاری ، تصویب یا عدم تصویب استقراض توسط مدیران شرکت تاثیری دربی اعتباری عملیات شرکت نداشته وعدم پذیرش دعوی برخلاف اصل داراشدن غیرعادلانه است


دعوی زوجه برعلیه زوج دایربراسترداد طلاجات منوط به اثبات است


دعوی استرد اداموال منقول ازطرف زوج برعلیه زوجه منوط به اثبات تعلق اموال مورد ادعا میباشد


مهلت ثبت درخواست ابطال رای داوری 10 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری است


اظهارات شهودمبنی براینکه به مدت 2 ماه از مورد اجاره به عنوان بنگاه املاک استفاده شده و بعد به وضعیت سابق خودبرگشته تغییر شغل محسوب نمیشود


باوصف تعطیلی مغازه چون امکان استفاده از آن موجود نمیباشد لذا موجرمکلف است آنچه که بعنوان سرقفلی ازمستاجرگرفته است مسترد نماید ومازادبرمبلغ موصوف وجهی بعنوان سرقفلی قابل مطالبه نیست


استفاده تجاری ازملکی که صرفا به منظور سکونت اجاره شده ولوبه مدت طولانی بدون اذن موجر واجد آثار حقوقی نیست و انعکاس شغل مستاجره در اجاره نامه ناظر به نگارش مشخصات وی میباشد


تغییر شغل زمانی میتواند مبنای تخلیه مورد اجاره قرارگیردکه مستند به فعل مستاجر متخلف باشد نه انتقال گیرنده


درمورد ابلاغ احکام غیابی ، هرگاه امتناع محکوم علیه از دادن رسید به امضای دو نفرشاهدنرسد ، امرابلاغ محقق نیست


قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد 19 - 22 و 35 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه 1351


درخواست تخلیه بمنظوراستفاده ازملک برای کسب وپیشه فرزندموجر پذیرفته نیست


حمل کالا برمبنای قیمت فوب FOB واستردادهزینه بسته بندی


رسیدگی به دعاوی مطروحه تابع عنوانی است که طرفین بدان اشاره مینمایندودعوی مربوط به اقاله واستردادملک حاصل ازمعامله ربوی مسلزم اثبات اقاله است


تعهدات دینی که دارای وثیقه بوده هرگزتبدیل نیافته است