×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

خریداری بانک به کمترازمبلغی که ملک به معرض حراج گذاشته شده بی اشکال است


تجدیدحراج بجهت عدم شرکت کسی درجلسه حراج - ایجاب وقبول حراج


زیاد نوشتن مبلغ مزایده که ناچیز است


عدم ذکراجاره بندی موجب تجدیدآگهی است


نیم عشر خسارت تاخیر خسارت تاخیر ایام توقیف عملیات اجرایی اذا زال المانع عادالممنوع شرایط استحقاق دولت نسبت به نیم عشر


جریان عملیات اجرائی علیه ورشکسته بطرفیت مدیرتصفیه


ابطال سند مالکیت در دادگاه بعلت بطلان عملیات تحدیدی


اذا زال المانع عادالممنوع - ارزیابی کارشناسان منتخب متعهد ومتعهدله


توافق به ارزیابی مال توقیف شده عمل اجرایی است


ابلاغ اخطار ارزیابی به اقامتگاه ورثه مدیون


اقدام به نشر آگهی مزایده پیش از رسیدن اعتراض به ارزیابی اول


عدم ارزیابی مجدد با وجود اعتراض قانونی به ارزیابی اول


نشر نوبت اول ازسه نوبت آگهی فروش پیش ازانقضاءمهلت سه ماه ماده ماده 34 قانون ثبت


درموارداخلال برکن عملیات اجرائی پس ازدوماه رسیدگی میشودهرچندکه در موعدتبصره ماده 130شکایتی نشده باشد


اشتباه در ساعت مزایده (نه بصورت تعارض )


توقیف طلب سند شرطی برای اجرائیه سند ذمه ای


زیاد نوشتن مبلغ مزایده درنوبت دوم آگهی واصلاح آن توسط دائن


صدوراجرائیه کافی درمحاسبه خسارت تاخیراست وتقاضای خسارت لازم نیست


مواردتعقیب اسناد معاملات باحق استرداد بصورت اسنادذمه ای


ابطال قسمتی از اجرائیه به حکم دادگاه