×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

بااستعفای قیم دردعوی برعلیه صغیر،صدورحکم برمحکومیت قیم تخلف است


استعفای قیم درجریان رسیدگی به دعوی برعلیه مولی علیه موجب صدورقرارعدم توجه دعوی نیست زیراسمت قیم نمایندگی ازمولی علیه است


صرف اقرارخوانده به قسمتی ازخواسته خواهان موجب قطعیت حکم دادگاه دراین قسمت ازدعوی نمیگردد


بدون وجود جواز قانونی قید قطعی بودن حکم درآن تخلف است


درملک موضوع تصرف عدوانی درصورتی مستحدثات قلع نمیشوندکه متصرف مدعی مالکیت شده وظرف یکماه ازتاریخ اجرای حکم دادخواست مالکیت به مرجع صالحه بدهد


درصورتیکه ازاستدلال حاکم دادگاه معلوم گردد که مقصود او عدم توجه دعوی به مدعی علیه بودولی درعبارت تعبیربه ردعرضحال نموده یک چنین اشتباهی و قصور در تعبیر را نمی توان تخلف دانست


نقصان درتعبیردادگاه تخلف محسوب نمیگردد


چنانچه دادگاه طبق نظرصریح کارشناس قرارجعلیت سندی راصادروآنرا ازعداد دلایل خارج وحکم بربطلان دعوی صادرنمایدمتخلف محسوب نمیگردد


کلیه امور راجعه به املاک واگذاری اعم ازاینکه راجع به بیان ماهیت حق باشد و یا طرزاجراءآن بعهده هیئت مذکوردرقانون موصوف است


اجرای حکم دیوان دادرسی با وجود بقای اعتبار قرارتامین - مسئولیت حافظ


به صرف تصدیق امضاء سند بعنوان مسجل نمی توان مندرجات سند را علیه مسجل موثر دانست لیکن اگر امضاء ذیل سندمحمول برتائید مندرجات سند نیز باشد در این صورت برعلیه امضاءکننده موثراست


رسیدگی بدعوی خسارت مرحله اجرائی آراءهیئت های حل اختلاف کار ازجمله خسارت حق الوکاله وکیل درصلاحیت محاکم عمومی بوده وخارج ازصلاحیت مراجع مذکوراست


تصرف بعنوان وقفیت دلیل وقفیت است


بجزآنچه که درصلاحیت نسبی دادگاه بخش است سایرمواردازجمله دعوی نسب درصلاحیت دادگاه شهرستان است


اگریکی ازپژوهشخواهان تمام محکوم به حکم پژوهشخواسته رادرمورد محکومیت تضامنی بپردازدذمه پژوهشخواه دیگربری می شودپرداخت یک هزینه ازطرف هریک ازپژوهشخواهان مزبوربرای قبول دادخواست نیزکافی است


درصورت سازش بین طرفین دعوی وهرچندکه قراردادسازش اجرانشده باشد، وکیل مستحق حق الوکاله است


چنانچه نظرواقف دروقفنامه ،اشتراک طبقات درتولیت


باانقضاءمدت سه ماه تعیین شده درآگهی حصروراثت وعدم ارسال وصیتنامه به دادگاه ،اگروصیت نامه سری ویارسمی نباشدازدرجه اعتبارساقط میشود


اگر طلبکار ادعای خود را در خارج از موعد به اداره تصفیه اعلام نموده باشد اداره تصفیه مجاز بر رسیدگی به موضوع نیست و باید به دادگاه مراجعه شود تا اگر طلب احراز گردید، جزء بستانکاران شمرده شود


وجودشرط انتخاب داورمرضی الطرفین درقراردادمانع ازمراجعه ذینفع به دادگاه است واگرداوردرقسمتی ازاختلاف رسیدگی کرده باشد،رسیدگی بعدی وی به قسمتی دیگرازاختلافات ناشی ازقراردادبلامانع خواهدبود