×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص اخذ عوارض جمع آوری و حمل زباله مغایرتی با قانون و حدود اختیارات شورای مذکور ندارد


ابطال بخش دوم بخشنامه شماره 628 مورخ 1378 1 4 سازمان تامین اجتماعی


آخرین مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر مصادف با تعطیلات رسمی بوده ، و دادخواست تجدیدنظر در نخستین روز اداری و در نتیجه در مهلت قانونی تسلیم شده است


تصویبنامه شماره 706624 ت 2268 مورخ 1378 12 26 در مورد تعیین قیمت مواد نفتی مغایرتی با قانون ندارد


صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است


در خصوص امر واحد یا مورد مشابه در نتیجه استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار آراء متناقض صادر نشده است


الزام شهرداری به تفکیک ملک مورد ادعا وجاهت قانونی نداشته است لذا با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه بدوی دیوان ، دادنامه مزبور نقض می شود


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران متضمن تعیین موقعیت جغرافیائی شهرک صنعتی کاوه و خارج بودن آن از حریم شهر ساوه مغایرتی با قانون ندارد


تفاوت مدلول آراء صادره از دو شعبه و دیوان مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست


با احراز وقوع اشتباه در دادنامه مبنی بر صدور قرار رد داد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی ، دادنامه مذکور نقض می شود


ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 1378 5 26 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت


اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 3897 2502 مورخ 1373 9 29 شرکت توزیع نیروی برق تهران متضمن اعلام مخالفت آن با قانون خاصی نیست


ابطال آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه بازنشستگی


تصمیم موضوع یکصد و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد اعلام عدم موافقت با برگزاری هرگونه آزمون و آموزش مکاتبه ای مغایرتی با قانون ندارد


موارد رد دادرس در دیوان عدالت اداری


موضوع از مصادیق آراء متناقض نمی باشد


فوق العاده روزانه پرداخت مابه التفاوت هزینه های مدت اقامت در خارج از کشور بشرط عدم تکافوی هزینه های پرداختی از اعطاء کننده بورس تجویز شده است


تعارض آراء شعب دیوان با رای هیات عمومی بفرض صحت از مصادیق ماده 20 قانون فوق الاشعار نیست


ابطال قسمت اخیر بخش دوم بخشنامه شماره 628 - 1378 1 4 فنی سازمان تامین اجتماعی


آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مغابرتی با قانون ندارد