×

خیانت در امانت تصاحب و فروش مال غیر است که بطورامانی در ید متهم بوده است

خیانت در امانت تصاحب و فروش مال غیر است که بطورامانی در ید متهم بوده است

خیانت-در-امانت-تصاحب-و-فروش-مال-غیر-است-که-بطورامانی-در-ید-متهم-بوده-است

وکیل


شماره فرجامی :18/387816 تاریخ رسیدگی :21/9/1371دادنامه 495 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 30/7/70 آقای (الف ) به دادسرای عمومی ... اعلام نموده که اتومبیل بنز280 مدل 73 به شماره شهربانی ... ل راکه متعلق به پسرش (ب ) بوده به هنگام خروج از کشور در فوردگاه تسلیم آقای (ج ) فرزند داده تا اتومبیل را به منزلش برساندلکن نامبرده اتومبیل مذکور را تصاحب و به غیر فروخته است 0 (ب ) فرزند ... نیز با حضور در آگاهی مراتب و اظهارات پدر خودراتاییدو درخواست تعقیب (ج ) را به اتهام خیانت در امانت نموده است 0اتومبیل مورد شکایت به موجب صورتجلسه مورخ 22/8/70 در خیابان ... کشف و به توقفگاه حمل می شود0 بعد از توقیف اتومبیل چند نفر به اسامی دکتر (د) و (ه) اعلام کرده اند که اتومبیل مذکور را با تنظیم قولنامه عادی خریداری کرده اند0 در تاریخ 8/10/70 آقای (و) به دادسرای عمومی تهران اعلام نموده که یکدستگاه اتومبیل بلیزرشماره ... اهواز11 از (ج ) خریداری نموده و مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان از ثمن ماشین مورد معامله را طی چک به (ج ) ... پرداخت نموده و اتومبیل در اختیار او قرار گرفته سپس اتومبل را در اختیار آقای (ج ) قرار داده لکن (ج ) از استرداد اتومبیل خودداری و سند عادی آن را هم برده است 0 شاکی درخواست تعقیب آقای (ج ) رانموده و اتومبیل در اختیار او قرار گرفته سپس اتومبیل رد در اختیار آقای (ج ) قرار داده لکن (ج ) از استرداد اتومبیل خودداری و سند عادی آن را هم برده است 0 شاکی درخواست تعقیب آقای (ج ) را نموده است همچنین شخصی به نام (ز) به دادسرای ناحیه 7 تهران اعلام نموده که (ج ) یک دستگاه اتومبیل بنزشماره ... ل در قبال اخذ 9 فقره چک به مبلغ هیجده میلیون ریال به اینجانب واگذارنموده و اکنون معلوم شده که اتومبیل مذکور به اشخصا دیگری فروخته شده و درخواست تعقیب فروشنده را نموده است و (ج ) در تاریخ 7/4/71 دستگیر و بازداشت گردیده و در تحقیقات اداره آگاهی و دادسرا اظهار داشته که اتومبیل بنز موصوف را به صورت شفاهی و با چک حامل از (خ ) خریده است که این اظهارات مورد تکذیب (خ ) واقع شده است 0 آقایان (و) و (ز) نسبت به شکایات خودگذشت و اعلام رضایت کرده اند0 آقای دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه 7 بعد از تفهیم اتهام و اخذ تامین و آخرین دفاع در تاریخ 24/4/1371 قرار مجرمیت (ج ) را به اتهام خیانت در امانت (فروش اتومبیل بنز امانی نزد او) صادره نموده ( و رد مورد سایر شکایت و اعلامات به لحاظ گذشت شکات قرارموقوفی و منع تعقیب صادر گردیده ) که این قرارها به موافقت به موافقت داسرا رسیده و کیفرخواست شماره 24509/4/71 علیه (ج ) تنظیم و به استناد ماده 119 قانون تعزیرات درخواست مجازات متهم از دادگاه کیفری دو ... شده است 0 پرونده جهت رسیدگی به شعبه 194 دادگاه کیفری ... 2 ارجاع شده و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی شاکی و متهم را به دادرسی احضار نموده وبعد از استماع شکایت شاکی و اظهارات متهم به موجب قرار شماره 388 4/6/1371 به اعتبار این که اتهام وارده به متهم کلاهبرداری است قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک صادر نموده و شعبه 135 دادگاه کیفری یک نیز با ملاحظه پرونده به موجب قرار عدم صلاحیت شماره 15342/5/71 عدم صلاحیت خود را اعلام نموده و چون شعبه 194 دادگاه کیفری 2 تهران به عقیده خودمبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری یک باقی بوده به لحاظ تحقق اختلاف ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیاردیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات اوراق پرونده نظر به این که در موردسایر اعلامات و اتهامات که یکی هم کلاهبرداری بوده قبلا در دادسرااتخاذ تصمیم گردیده و قضیه مختومه و بایگانهی شده و برابر یکفرخواست شماره 24509/4/71 دادسرای ناحیه هفتم دادسرای عمومی ... منحصرا" (ج ) به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته و لذا با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو ... حل اختلاف می شود0 و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری دو ... اعاده می شود0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور - تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 495

تاریخ تصویب : 1371/09/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.