×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

مکتوب بودن عقد خارج لازم جهت امکان درج شرط غیر قابل عزل بودن وکالت ضرورت ندارد وقوع عقد لازم بین طرفین به نحو شفاهی هم کافی است


موانع قانونی موجود ناشی ا زاین که نوع نقل و انتقالات سبب این امر می گردد که طرفین تنظیم کننده اسناد وکالت فی الواقع با سرپوش گذاشتن در معاملات انتخابی که همانا بیع می باشند نقل و انتقال را انجام داده دهند


عدم رعایت صرفه و صلاح موکل از ناحیه وکیل موجب بطلان عقد وکالت خواهد بود - موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید - سلب حق عزل وکیل


چون وکالتنامه فقط 20 سال اعتبار داشته و مدت آن در سال 59 تمام می شده طرف از ضمیمه کردن آن به پرونده خود داری کرده بنابراین تنظیم قولنامه به فرض اینکه در تاریخ 1362 8 23 نوشته شده باشد فاقد اعتبار است


نوع وکالتنامه خوانده ردیف اول از خوانده ردیف دوم بلاعزل است


خواسته صدور حکم بر عزل خوانده دعوی در وکالتنامه تنظیمی است - عقد خارج لازم


مستفاد از سند شرط فروشنده برای اقاله از جانب خریدار قائم به شخص فروشنده بوده است و از حقوقی نیست که به ورثه انتقال پیدا کند و چون در خلال مدت چهار سال تعیین شده فروشنده فوت شده و از این حق خود در زمان حیات استفاده نکرده لذا وکالت منتفی شده است


صدور رای به استناد مواد 36 و 687 و 1309 ق م


مرتفع شدن وکالت با فوت موکل - عدم احراز اصالت قراداد عادی - محکومیت به پرداخت بهای خانه


با توجه به طبع قضیه که اقتضا ء می کند که وام گیرنده نهایت استفاده خود را از وام ماخوذی بنماید و از اعطاء هر گونه اختیاری به وکیل که خلاف این مقصود و نقض غرض اصلی بوده باشد خودداری کند


خواندگان اظهار داشته اند وکالتنامه ای که به خواهان داده اغوا شده بودند و بعدا او را عزل کرده اند بنابراین هیچ اعتباری ندارد


موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند


عزل وکیل و درخواست استرداد حق الوکاله


درخواست الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند اجازه نسبت به اصل ملک موقوفه و خسارت قانونی - مقررات در عقد بیع رعایت نشده است


طبق قانون وکالت ممنوعیت انتقال دعوی به طور مصانعه است نه مدعی به


تحمیل پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان به خوانده دعوی وجاهت شرعی ندارد


خواندگان در جلسه دادرسی به دعوی پاسخ داده و معامله را قبول کرده اند و مدعی فسخ آن شده اند و معامله با وکالت انجام شده و چنین معامله ای فضولی نیست


صدور حکم به استناد ماده 674 ق م - شرط پرداخت خسارت درصورت انصراف یکی از طرفین از انجام تعهد به طرف دیگر برای تحکیم قرارداد مقرر گردیده


موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد و تنظیم سند رسمی انتقال نیز از نتایج عرفی قانونی معامله و عقد بیع مذکور می باشد


انجام عمل مزبور خارج از حدود اختیارات وکیل در انجام مورد وکالت بوده است معامله فضولی و به لحاظ عدم تنفیذ موکل باطل و بلااثر است