×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

متصدی حمل و نقل مسئول فقدان یا تلف شدن مال التجاره است


متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شدهاعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده ویا حمل ونقل کننده دیگری را مامور کرده باشد


از ناحیه خوانده ادعائی که دلالت بر بی تقصیری او در از بین رفتن کالا و وجود حادثه ای که امکان جلوگیری از آن برای وی ممکن نبوده باشد و یا جنس بعلت آتش زا بودن از بین رفته باشد ابراز نشده


طبق ماده 379 ق ت موارد مصرح در ماده مزبور می بایست در بارنامه قید گردد من جمله مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود


متصدی حمل ونقل کسی است که بارنامه را صادر کرده است


کسی که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می گیرد متصدی حمل و نقل است


آن قسمت از دادنامه که دعوی مطروحه در خصوص مطابه حق العمل کاری مازاد بر مدت یکسال تا تاریخ فسخ قرارداد باطل اعلام گردیده موجه و قانونی نبوده است


تجدیدنظرخواه شرعا و قانونا مستحق وصول دستمزد و حق دلالی خود طبق ضوابط و تعرفه تاریخ انعقاد معامله می باشد


دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد


دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف


ادعای جعلی بودن امضاء ظهرنویس بفرض صحت موجبات سقوط مسئولیت صادر کننده را فراهم نمی آورد


دادگاه بمحکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ خواسته اظهارعقیده می نماید


وجود اصل مستند در ید خواهان ظهور عرفی بر مدیون بودن خوانده دارد و اینگونه مدافعات تاثیر در رابطه حقوقی وی با دارنده چک ندارد


چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمینات قانونی چک برخوردار می شود که دارای تاریخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشددرغیر اینصورت بمنزله سند عادی است


چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا به دیگری واگذار می نماید


بدلالت مندرجات متن و ظهر سفته ها شرکت تجدیدنظرخواه نه متعهدله سفته هاست و نه از طریق ظهرنویس مالک سفته ها گردیده که بتواند ظهرنویسی کند


خوانده نزد خواهان کارگری می کرده و ایشان از وی سفته گرفته


تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است


ماده 40 اساسنامه اشعار می دارد که امضاء کلیه اوراق بهاداربا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت که هئیت مدیره آن را تهیه می کند معتبر می باشد دادگاه به این امر توجه ننموده است


تغییر تاریخ سررسید بعضی از سفته ها در وضع متعهد با عنایت بقبول امضای سفته ها و مبلغ مندرج در آنها بفرض صحت جعلیت تاریخ تاثیری ندارد