×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند ج ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تقلیل میزان پاداش پایان خدمت مغایر حکم مقنن است


آئین نامه اجرائی ماده 176 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ماده 176 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح تبصره 72 دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور


تصویبنامه درخصوص ماده 79 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379


آئین نامه اجرائی طرح اشتغال فارغ التحصیلان بیکار


آئین نامه وامهای کوچک تولیدی و خدماتی که اصل آن قبلا به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است


آئین نامه اجرائی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد موضوع لایحه قانونی مصوب 1358 6 27


آئین نامه حداکثر مساحت زمین قابل واگذاری به متقاضیان فعالیتهای کشاورزی در نقاط مختلف کشور


آئین نامه موضوع بند(ب) تبصره 36 قانون بودجه سال 1358کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 14 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی


آئین نامه اجرائی ماده 14 لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی


آئین نامه کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی


آئین نامه جرائی ماده 18قانون نحوه واگذاری و احیاءاراضی


آئین نامه مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور و باز پرداخت اقساط بهره اصل و وامهای وزارت دفاع ملی


آئین نامه کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از در آمد موضوع ماده 39اصلاحی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 26 شهریور 1358شورای انقلاب اسلامی ایران


آئین نامه اخذ تخصص پزشکان بهداشتی وزارت بهداری و بهزیستی


آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران