×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

رای دادگاه ورای شعبه دیوان درالزام به تنظیم سند


ادعای صوری بودن معامله موجه نبوده لذابااحرازعدم صحت دعوی خواهان رای به ابطال عملیات اجرائی صادرمی شود


درسند معامله مزبور به کشاورز بودن خریدارمشروط و مقید نگردیده تاعدم وصف مربوردرخریداراخلالی درصحت وارگان معامله واردآورد


هرمعامله که واقع شده باشد محمول برصحت است مگر اینکه فسادآن معلوم شود


قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشدنافذاست


اگربعداز معامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بوده مشتری بعداز علم به عیب (فورا ) حق فسخ معامله راخواهد داشت


الزام تحویل مبیع


بیع کالای فاسد باطل است


اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصی حاصل شودمشتری حق خواهد داشت معامله رافسخ نماید


ادعای خوانده دائر بر اینکه امکان نداردکه ملکی را بتوان به صورت مشاع به فروش رساند به نحوی که مفروزهم باشد (سعی در ایجاد خلل در ارکان معامله ) بی وجه است


مطلق احراز وقوع تخلف ازناحیه شرکت ایجاد حق برای خواهان نموده است


مشتری باید ثمن را درموعد و درمحل و برطبق شرایطی که درعقدبیع مقررشده است تادیه نماید


به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن میگردد


به موجب قانون ثبت ، دولت کسی راکه ملک به او انتقال داده شده و در دفتر ثبت اسناد ثبت شده باشد به عنوان مالک می شناسد در صورتی می توان به مالکیت چنین شخصی خدشه واردکردکه ثابت شودملک برخلاف قانون به اسم اوثبت شده است


به لحاظ معلول بودن بیع معوض ، حکم به ابطال سندصادرمی شود


اقدام خوانده بامقررات قانونی لایحه تملک مجتمعهای نیمه تمام انطباق نداشته است سندمالکیت ابطال می شود


معامله پس از توافق بایع و مشتری صورت گرفته و دلیلی که موجب بطلان معامله را بنماید ابراز نگردیده است


این استدلال که فروشنده اختیارفسخ معامله را مادام العمرداشته و مدت خیارمعین نبوده است موجه به نظرنمی رسد


به لحاظ ملغی الاثرشدن تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری حکم به ابطال سند صادر میشود


هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غیرفضولی است