×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تبدیل تعهد به رضایت طرفین حاصل میشود


به دعوی خسارت حاصل ازتامین خواسته ،خسارت دادرسی اطلاق نمی شود و مستلزم رسیدگی بدوی است وغیرقابل رسیدگی درمرحله پژوهشی است


محکوم له میتواندنسبت به خسارت تاخیرتادیه که مورد حکم قرارنگرفته است پژوهش تبعی درخواست نماید


ناقص به جریان افتادن دادخواست درمرحله بدوی موجب نقض حکم درمرحله تجدیدنظراست


درصورتی که دادگاه پژوهشی شکایت پژوهشخواه راواردبداند،حکم نخستین رافسخ کرده وخودحکم میدهد


چون دعوی تولیت یکی ازحقوق ناشی ازمال غیرمنقول است دردادگاه حوزه وقوع مال غیرمنقول بایداقامه شود


درصورتیکه خوانده برای اثبات عدم تصرفات خودتقاضای تحقیق محلی را ننمایددادگاه الزامی به قبول آن نداردوصدورحکم بررفع تصرف بلامانع خواهدبود


تغییرقیمت خواسته به مطالبه عین اشیاء،ادعای جدیدمحسوب نمیشود و وقابل طرح درمرحله پژوهشی میباشد


ادعای جدیددرمرحله پژوهشی قابل پذیرفتن نیست


اگردرمرحله بدوی اصول اسنادموردادعای جعل ابرازنشده باشدابراز آنهادرمرحله پژوهشی بلامانع است


قراررددادخواست ،بعنوان غیابی تلقی نمودن آن غیرقابل اعتراض است


نواقص دادخواست باید بطورتفصیل به دادخواست دهنده اعلام گردد


قراررددادخواست پژوهشی که به مناسبت انقضای مهلت قانونی ازدادگاه صادرمی گرددقرارغیابی نیست که قابل اعتراض باشدزیراتشخیص اینکه دادخواست درمدت قانونی تقدیم شده یانه ازتکالیف خوددادگاه است


قراررددادخواست پژوهشی غیرقابل اعتراض است مگراینکه مدیران فعلی شرکت که ازطرف شرکت دادخواست پژوهشی داده ومدعی هستنددادخواست ازطرف غیرذیسمت تقدیم شده ،دادخواست اعتراض ثالث تسلیم نموده باشند


رای دادگاه برطبق رای مصدق مرضی الطرفین که طرفین رای اوراقاطع دعوی اعلام اعلام داشته اند،قابل پژوهش نمی باشد


ایراد مرورزمان ازحقوق مدعی علیه است و مستلزم اظهار از ناحیه خوانده دعوی است


منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد


اگردعوی مدعی دایربرتخلیه ،منتهی بصدوراجراییه گردیده باشداین امر مانع ازاستماع دعوی بعدی مالک که دارای سند مالکیت میباشد نبوده وقضیه مشمول اعتبارامرمختومه نیست


دعاوی مختومه درهیئت املاک واگذاری اعتبار امر مختومه را دارد


گزارش اصلاحی ازنظرآثارمانندحکم بوده واعتبارامرمختومه رادارد