×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

اصلاح آیین نامه معاشها و حقوق مقامها


قانون راجع به تغییر و تعویض شغل سیم بانان و پیکهای پست


قانون اجازه تحصیل در مدارس غیر شبانه روزی برای محصلینی که به موجب قانون مصوب خرداد ماه 1339 به خارج عزیمت کرده اند


قانون راجع به اضافه مستمری وراث مرحوم ابوالقاسم مهراد


قانون راجع به اجازه پرداخت مبلغ 818182922 ریال بابت مطالبات معوقه شرکتهای مختلف فرانسوی و انگلیسی


قانون ترخیص لوازم ستاد بزرگ ارتشتاران با معافیت گمرکی


قانون راجع به اجازه پرداخت فوق العاده کارمندان اداره کنترولر ستاد بزرگ ارتشتاران


قانون راجع به اصلاح قانون استخدام کارمندان فنی مصوب 27 خرداد 1337


تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای منصور یاسینی نماینده مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست وزیر


تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست وزیر


تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی منصور نخست وزیر


قانون بودجه سال 1343 مجلس شورای ملی


قانون تفریغ بودجه سال 1336 مجلس شورای ملی


قانون تفریغ بودجه سال 1334 مجلس شورای ملی


قانون تفریغ بودجه سال 1331 مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری جهت اصلاح مواد آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر


قانون اجازه استخدام یک نفر از اتباع فرانسه برای ریاست صحیه کل مملکتی


قانون اجازه پرداخت یک میلیون پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی