×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تلقی قرارداد به عنوان بیع - عدم اعلام فسخ از ناحیه خوانده در مدت مقرر و عدم کفایت صرف حاضر نشدن در دفترخانه برای انجام معامله (ترک فعل) جهت فسخ قرارداد


ضرر و زیان ناشی از عدم انجام به موقع تعهد


ملک نزد بانک در رهن می باشد و ذکر حفظ حقوق مرتهن در رای صادره ضرورت دارد


به موجب مبایعه نامه طرفین تراضی به معامله با جمیع خصوصیات آن از جمله تنظیم سند نموده اند


قرارداد عادی مورخ با توجه به الفاظ و عبارات مذکور درآن ، محمول بر مبنای عرفی و درقالب عقد اجاره بوده و طول مدت اجاره موجب قلب ماهیت عقد اجاره به بیع نبوده است


در تشخیص ماهیت حقوقی قراردادی که مستند دعوی قرار گرفته دادرس بایستی خواسته مشترک طرفین را پی جوئی نماید


برای متعاملین حق فسخ برقرار نشده و دلیلی بر اثبات ادعای فسخ یا تفاسخ و یا اقاله معامله با خواهان ابراز نگردیده لذا آثارمعامله مزبور لازم الاتباع و محمول بر صحت است


با توجه به قبض و اقباض عوض و معوض و عدم کشف فسادی در آن صحت معامله محرز مسلم است


دادگاه دعوی خواهان را به قاعده لزوم قرادادها واصل صحت موجه تشخیص داده است


ماده 223 اصل را بر صحت معامله استوار ساخته است


در صورت عدم ایفاء تعهد ، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد


صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مخارج انتقال سند


در صورت امتناع خوانده از اجرای رای دادگاه حداکثر مدت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، خواهان میتواندکلیه اقدامات لازم از قبیل تفکیک و غیره را انجام و هزینه ها را از محکوم علیه مطالبه نماید


اگر کسی تعهد نمایدکه از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است


با وجود شرط تخلف و داشتن حق فسخ در قبال پرداخت وجه التزام نمی توان خوانده را مکلف به انجام معامله و تنظیم سند رسمی نمود


مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در شرایطی موجه خواهد بود که در ضمن قرارداد تنظیمی فیمابین (جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصرح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد )


اداره اوقاف اعلام نموده است که پس از دریافت حقوق متعلقه به صورت صلح حقوق مشاعی موافقت دارد


تعهد خوانده ضمن عقد لازمی شرط نشده و از شروط ابتدایی است که شرعا لازم الوفا نمی باشد


الزام خوانده به انجام تعهد ( فک رهن و انتقال رسمی موردمعامله به خواهان)


با توجه به قرارداد تنظیمی و کیفیت پرداخت قسمت عمده ثمن ، وقوع عقد بیع احراز می گردد