×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

قانون الحاق مواد 17 و 18 به قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی


قانون اصلاح ماده 356 قانون دادرسی و کیفر ارتش


صدور سند انتقال اجرایی وفق قانون ثبت از طرف دایره اجرای ثبت مانعی ندارد ونظر دادگاه بر الزام دایره اجرایی ثبت به تنظیم سند انتقال وفق مقررات قانونی است


نظر باینکه برابر پاسخ شماره 000اداره ثبت اسناد واملاک موضوع تقاضای ثبت معترض در دفتر املاک ثبت نگردیده لذا وفق ق ث مشاراالیه را نمی توان قانونا مالک تلقی نمود


انتقال مورد نظر دادگاه تحت هیچیک از عناوین معین قانونی از قبیل بیع وصلح وغیره قرارندارد تادفتر خانه اسناد رسمی سند رسمی انتقال نسبت به آن تنظیم نماید


تقاضای خلع ید - غصب


پلاک مورد ادعای خواهان حسب پاسخ اداره ثبت اسناد مربوطه به ثبت نرسیده لیکن پلاک شماره 12987 به حکایت پرونده به ثبت رسیده وتحدید حدود نیز گردیده است واظهار نظر دادگاه واجد ایراد قضائی است


بدوا بنام آقای به عنوان خریدار مرقوم ولی با قلم خوردگی بعدی نام خریدارواقعی محمود ودر بالای اسم خریدار واقعی نام خواهان تحریر گردیده وچنین سندی عادی مخدوش دربرابر سند رسمی تاب مقاومت ندارد


دعوی مطروحه اقتضا می نموده دادگاه با جلب نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی خواستار می شد باتوجه بررسی محتویات پرونده های ثبتی پلاکهای


بطلان اعتراض بر ثبت خوانده دلالت برمالکیت مورث خواهانها در پلاک مورددعوی می نماید


صدور رای به استناد ماده 16 قانون ثبت


اعتراض به ثبت -


دادخواست اداره زمین شهری بخواسته اعتراض بر ثبت قسمتی از پلاک 18911


صدور قرار عدم استماع دعوی - اعتراض به ثبت املاک


با قبول دعوی اصلی اعتراض بر ثبت حکم به ابطال ثبت آقای ارژنگ نسبت به یک قطعه ملک بشرح حدود ومشخصات منعکس در اظهار نظر کارشناسان اولیه وثانویه صادر واعلا م می نماید


دادگاه حکم به ابطال عملیات ثبتی نسبت به پلاک مورد نزاع صادر واعلام داشته است


مال مشاع را قبل از افراز نمی توان با حدود اربعه معین به ثبت رسانیدبنابراین تقاضای صدور سند مالکیت در وضع فعلی وجهه قانونی ندارد


نظریه هیئت کارشناسان کاملا مثبت ادعای خواهانها بنظر نمی رسد وفلذا حکم به رد دعوی خواهانها به اعتراض به ثبت صادر واعلام می شود


اداره زمین شهری در مهلت مقرر ونشر آگهی نوبتی اقدام به واخواهی از تقاضای ثبت آقای ید اله 000نکرده است


دررای شورای عالی ثبت نه تنها وجود قطعاتی در داخل آن پلاک که از طرف اشخاص احیاء گردیده باشد وتاریخ احیاء آن قبل از سال چهل باشد منتفی دانسته نشده بلکه وجود آن پیش بینی گردیده است