×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.انتخاب آقای احمد صدر نصیری به سمت بازرس قانونی بنگاه خالصجات


قانون انحصار نمک


برائت


اصل برائت


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن


لایحه قانونی مربوط به الحاق یک بند به تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی


آئین نامه ترفیعات افسران شهربانی کل کشور


لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی


لایحه قانونی راجع به الحاق دوتبصره به لایحه قانونی تصفیه سردفتران ودفتریاران


قانون اصلاح ماده 8 قانون تشدید مجازات رانندگان


قانون لغو تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور و تبصره ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اجازه انصراف دولت از ضبط وجه ضمانتنامه و دریافت جریمه تاخیر قرارداد خرید لوله چدنی از شرکت ماشین سازی


تصویبنامه در خصوص کالاهای مشمول عوارض


ملاک قابل گذشت بودن وقابل گذشت نبودن جرائم درحال عبارتست از قوانین جزائی ،آراءوحدت رویه ای وحق الناس بودن یانبودن جرم


درمواردیکه شخص براثراجباریااکراه مرتکب جرم قابل تعزیرشده باشد اجبارکننده یااکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود


با توجه به رای کمیسیون شهرداری دائر برتعطیلی محل موضوع دعوی ، دلیلی بر ایجاد مزاحمت توسط مشتکی عنهم وجود ندارد


امین درصورت تعدی یاتفریط ضامن تلف یا نقصان مالی است که به او سپرده شده است


نظربه اینکه خواهان دلیلی برحفاظت غیرمتعارف خوانده و همچنین تعدی ویاتفریط نسبت به مال سپرده شده ارائه ننموده و سرقت اتومبیل مستندبه عمل خوانده نمی باشد لذاضامن نیست