×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

درصورت وقوع قتل در ماه محرم الحرام دیه تغلیظ میشود


درصورت وقوع قتل در ماه ذیقعده دیه تغلیظ میشود


قیمت هریک ازانواع دیات درصورت تراضی طرفین ویاتعذرهمه آنهاپرداخت میشود


شلیک شدن تفنگ بصورت خودبخودی و اصابت به همراه شکارچی


در حالتی که تیراندازی هوایی صورت بگیرد و فرد بی گناهی که مورد نظر نبوده مورد اصابت گلوله قرار گیرد


کسی قصد تیراندازی به حیوانی داشته باشد و تیراو به انسان بی گناهی اصابت کند


کسی قصد تیراندازی به کسی را داشته باشد و تیر اوبه انسان بی گناه دیگری اصابت کند


قتلی که بعلت بی احتیاطی صورت بگیرد در حکم شبه عمدمحسوب و موجب پرداخت دیه است


قتلی که بعلت بی احتیاطی صورت بگیرد در حکم شبه عمدمحسوب و موجب پرداخت دیه است


قتلی که بعلت بی احتیاطی صورت بگیرد در حکم شبه عمد محسوب وموجب پرداخت دیه است


اگر بعلت عدم ایداع دستمزد کارشناس قرار کارشناسی اجرانگردد دادگاه میتواند طبق نظرکارشناس بدوی اقدام نماید


دعوی خلع ید علیه سرایدار و دعوی سرایدار بخواسته حقوق سرایداری علیه مالک دارای منشاءواحد نبوده ولازم نیست تواما رسیدگی شود


دردعوی خواهان بخواسته تحویل اتومبیلی که مالک آن است توقیف آن بعنوان عین معین مانعی ندارد


اگر در مورد طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده قرار تامین خواسته صادر شده باشد درخواست کننده تکلیفی نداردکه ظرف ده روز نسبت به اصل دعوی دادخواست تقدیم کند


ذکر تاریخ در وکالتنامه وکیل ضرورت ندارد


دعوی وارد ثالث یا جلب ثالث ازحیث هزینه دادرسی تابع دعوی اصلی است


دعوی اعتراض به ثبت ملک از مصادیق دعاوی مالی است


بنیاد مستضعفان درمورداموال توقیفی حق طرح دعوی دارد


در مواردی که مالک درخواست تخلیه بلحاظ تخلف مستاجراز مفاد سند رسمی اجاره می نماید ومستاجر در جلسه دادرسی برای اثبات اجازه مالک در اقدام خود منحصرا به معاینه و تحقیق استناد می نماید دادگاه میتواند قرار معاینه و تحقیق محلی صادرنماید


ابلاغ طبق ماده 94 برای اظهار نامه کافی و قانونی محسوب است