×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

قانون مربوط به اصلاحات اراضی


قانون راجع به ازدواج


آئین نامه ایمنی معادن


تصویب نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


تصویبنامه راجع به افزایش قیمت فروش گاز طبیعی در سال 1380


تصویب نامه راجع به انتصاب استاندار استان فارس


تصویب نامه در خصوص تعیین فوق العاده مدیریت و روسای دانشگاهها


آئین نامه اجرائی تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ج ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380کل کشور


تخلفات از مقررات بهداشتی


عدم حضور مسئول فنی داروخانه


فروش غیر مجاز دارو


اگرمتهم نظامی به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل نموده وموجب قتل شده ودرواقع مقتول خود اقدام برعلیه خودش نموده دراینصورت صدورحکم برائت بلامانع است


بطوریکه در ماده 29 آئین نامه حکومت نظامی اشعارشده رسیدگی به بزه های مذکور در مواد 35 و 36 قانون مطبوعات داخل درصلاحیت دادگاه نظامی موقت است و دیوان جنائی دادگستری صلاحیت نخواهد داشت


اگرمتهم براساس مقررات مربوط به قبل ازتصویب قانون م ا در مورد قصاص قاتل به حبس ابد محکوم شده باشد، تعیین مجازات بیش از حبس ابد جایز نیست


شخصی به اتهام ارتکاب زنای به عنف و اکراه موردتعقیب واقع شده و دادگاه کیفری یک حکم بر اعدام مرتکب نظرداده وهیات عمومی دیوان این رای راتائیدننموده است


چنانچه دادگاه رابطه حقوقی طرفین را کلاهبرداری اعلام نماید موضوع از اعاده دادرسی است


تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و کسب درآمد و هزینه آن بدون داشتن مجوز قانونی


خسارت معنوی قابل جبران است


فروش مال مشاعی جرم نیست وتابع مقررات عقدفضولی است