×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

دعوی خلع یدمالی محسوب است وهزینه دادرسی اجرت المثل نیزبایدپرداخت شود


تقسیم نامه عادی که اصالت آنهامحرزگردیده باشد معتبراست


استدلال دادگاه به اینکه مزرعه همت آباد (که موقوفه است ) باشمس آباد ملکی ورثه خوانده فاقدنقشه ثبتی است وامکان تعیین میزان واقعی تجاوزبه مزرعه همت آبادبه وسیله کارشناسان نمی باشدغیرموجه است


طبق ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام اوثبت شده مالک است


اجرای ماده واحده مورخه 1358 مصوب شورای انقلاب منوط به تحقق دوشرط است 1 - تجاوزازناحیه مالک مجاورباشد 2 - تجاوز به هنگام احداث بنادرملک متجاوزحاصل شده باشد


دردعوی خلع ید دلیل مالکیت خواهان بایدارائه شود


عدم ذکرجهات ودلائل آن و مستندات هریک ازاصحاب دعوی دررای مخالف قانون است


اگرکارشناس منتخب دادگاه کارشناس رسمی نباشد باید دراجرای قرار کارشناسی اتیان سوگند نماید


درصورت عدم انطباق اسامی موکلین باذیل وکالتنامه ،دادگاه بایداخذ توضیح ازوکیل بخواهد


اگراختیارات مندرج دروکالتنامه اصلی معلوم نباشداثری بروکالتنامهای تفویضی مترتب نیست


قبل از الزام به تنظیم سند رسمی ، دعوی خلع ید قابلیت استماع ندارد


دردعوی خلع ید احراز مالکیت خواهان واحراز تصرفات خوانده ضروری است


تقسیم نامه عادی وراث درصورتی قابل ترتیب اثراست که به امضای کلیه وراث رسیده باشد


مالک ملک مشاعی به تنهایی می تواندعلیه غاصب دعوی خلع یدطرح نماید


شرط خلاف مقتضای ذات عقدشرط نامشروع وخلاف قانون است


استدلال دادگاه بامحتویات پرونده وشهادت شهودمغایرت دارد


درمقابل اسنادرسمی انکاروتردیدمسموع نیست


قطع نظرازاینکه بیع مال مرهونه محل اشکال است ولی قولنامه درحد قراردادهای موضوع ماده 10 ق م می تواند ملحوظ نظرقرارگیرد


هرگاه شخص ثالث درموضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برخود مستقلا حقی قائل باشدمی تواندوارددعوی گردد


اقاله نیازبه تراضی طرفین داردوپس ازنجام معامله واقع می شود