×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

در یک قرارداد اجاره می توان چند عین مستاجره را با مقاصد مختلف به اجاره داد


برای تشخیص مناسب بودن محل استیجاری برای سکونت موجربایداصول فنی موردتوجه قرارگیردنه توان بالقوه یابالفعل موجر


چون منافع مورداجاره قابل تجزیه وتفکیک نیست لذانیازبرخی از خواهانهاکافی برای احرازنیازشخصی می باشد


حق مستاجربه دریافت سرقفلی درزمان تخلیه عین مستاجره ،ارتباطی به ردو بدل شدن وجهی درابتدای قرارداداجاره ندارد


مقصودازنیازشخصی مالک برای تخلیه مورداجاره نیازفعلی است نه نیاز آتیه


درتخلیه به لحاظ احداث بنابایدپروانه ساختمانی که حاکی ازاجازه شهرداری است ارائه شود


تودیع لاحق اجاره بها آثار تخلف ناشی از تاخیر پرداخت اجاره بها را زائل نمیسازد


درخواست تخلیه مورد اجاره ممکن است بعلل مختلف باشد ارسال اظهارنامه ناقص درمورد عدم پرداخت اجاره بها مثبت ادعا نیست


در ارسال اظهارنامه به مستاجر باید میزان و مدت اجور معوقه صریحا قید شود


احرازتعدی وتفریط بعهده دادگاه رسیدگی کننده به دعوی است


اقداماتی که موجب لطمه به دوام ساختمان می شودتعدی وتفریط به حساب می آید


تغییرشغل موجب تخلیه مورداجاره بدون پرداخت سرقفلی می شود


انتقال مورداجاره به شریک دیگری که مستاجرهمان محل است انتقال به غیربه حساب نمی آید


دعوی انتقال به غیر باید بطرفیت مستاجر و متصرف طرح شود


اگرمستاجرازکبرسن احدموجرین بی اطلاع بماند،روابط اوباولی قهری همچنان موثراست


تاثیر دریافت اجاره بها توسط موجر از غیر مستاجر - تخلیه مورد اجاره


پرداخت وجهی که بنابراستردادآن درپایان عقداجاره باشد،نمی تواند سرقفلی محسوب شود


انعقاد عقدجدید در موضوعی که قبلا عقد مستقلی بوده ،اقاله عقد سابق محسوب است - مهدکودک محل کسب است


ماده واحده مصوب 1365، ناظر به آتیه است وحقوق مکتسبه سابق را نقض نمی کند


قراردادخصوصی تاجائی که بامقررات آمره مغایرنباشداعتباردارد