×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

منع پرداخت حقوق بازنشستگی ، وظیفه یا مستمری به وکیل ذینفع مغایر قانون است


مستفاد از ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب سال 1360 این است که مجازات اتهامات مذکور در بند 5 قسمت ب ماده 15 همان قانون یکی ازکیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق الاشعار میباشد


شرکت ملی فولاد تابع مقررات انضباطی خاص خود میباشد


در قانون بازسازی جرایمی که اعمال مجازات نسبت به آنهامنوط به اثبات قبلی دردادگاه است احصاءگردیده ودرغیرمواردمذکوراعمال سایرمجازاتهابلامانع است


مصوبه شورای انقلاب درتعیین حداقل حقوق ومزایای ماهانه مانع از پرداخت فوق العاده شغل مذکوردرتصویب نامه 1357 7 25هیات وزیران نیست


در صورتیکه در مهلت معینه عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی اعلام شود تاخیر درصدورحکم برکناری ازخدمت موجدحق برای مستخدم نمیگردد


در صورتیکه براساس مقررات در تاریخ معینی پست سازمانی کارمندی حذف شود نتیجتا درعداد مستخدمین زاید قرارمیگیرد و تاخیر درصدور حکم بازخریدی درایامی بعد از تاریخ فوق ایرادی به تصمیم اداره وارد نمیسازد


در صورتیکه براساس مقررات در تاریخ معینی با بازخریدی خدمات کارمند موافقت شده باشد تاخیردرصدورحکم بازخریدی درایامی بعد از تاریخ فوق ایرادی به اصل تائید بازخریدی وارد نمیسازد


احکام آماده به خدمت مستخدمین رسمی که درفاصله1359 6 6 تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 1360 7 5 صادرشده معتبراست


پرداخت فوق العاده محل خدمت باتغییرمحل خدمت مستخدم ،قابل پرداخت است هرچندکه محل سکونت تغییرنکرده باشد


استفاده از لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 1358 12 27 سالب حق استفاده پاداش مقرر در قرارداد دسته جمعی نیست


تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی می شوند صحیح نیست


مصوبه شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگرتلقی و از مصونیت موضوع تبصره 2ماده 33 قانون کارمربوط قانون کارمصوب 37 برخورداراعلام گردیده اند ، خارج ازاختیارات شورابوده ودخالت درامر قانونگذاری است


بازنشستگی یا فوت اعضاء رسمی هیات علمی


حقوق بازنشستگان شهرداری با اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1365 تعیین و افزایش حقوق بر مبنای مقررات سابق شهرداری مبنای قانونی ندارد


ستاد انقلاب فرهنگی اختیارتعیین ضوابط و خط مشی و برنامه آموزش عالی را دارد - تجهیز و سرپرستی آزمایشگاه تشخیص طبی به فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی


مرجع رسیدگی به آرای غیرقطعی هیئت پاکسازی و بازسازی و همچنین آراء نقض شده از طرف دیوان عدالت اداری هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است


مستخدم ذینفع نمیتواند برخلاف مقررات استخدامی که از قواعد آمره است توافق نموده و از حقوق خود صرفنظر نماید و تصمیم سازمان تامین اجتماعی در اخذ چنین تعهدی ازکارمندانی که قبل از موعد بازنشسته میشوند اعتبار ندارد


به مستخدم متهم ، در صورتیکه از اتهام مربوط به تخلف اداری برائت حاصل ننماید ، بابت ایام بلاتکلیفی حقوقی تعلق نمیگیرد


مرجع رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و از حیث تضییع حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت سایر مراجع اختصاصی منتفی گردیده است