×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

زمین مورد معامله در مسیر جاده بوده و لذا معامله در نتیجه اشتباه در موضوع معامله باطل است


شرکت در واقع به عنون کارگذار سازمان صنایع دفاع قرارداد را با آقای (م) منعقد نموده و لذا معامله مربوط به سازمان صنایع دفاع است


خوانده اقرار کرده که دوربین عکاسی خواهان نزد او است که بهای آن را شخصا پرداخته لکن بر این ادعا دلیلی اقامه ننموده است


کسی که معامله می کند آن معامله برای خود او محسوب است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود


پرداخت قسمتی از ثمن معامله به فاصله یک ماه پس از تنظیم قرارداد تایید دیگری است بر وقوع عقد بیع و دلالت بر نیت و اراده متعاملین برانجام بیع دارد


تسلیم بخشی از مبیع توسط خوانده که مورد تایید طرفین است دلالت صریح بر قصد و رضای طرفین به وقوع بیع می کند


با پرداخت بیش از نیمی از ثمن و تسلط خریدار بر مبیع وکشف قصد و رضای طرفین هنگام وقوع معامله بر صحت عقد ایرادی وارد نیست


انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض واقباض حاصل گردد


کالائی که ابتدا حالت امانی داشته به معامله مبایعه تبدیل و ملزم به پرداخت وجه شده است


ضرورت داشته است که دادگاه نظر اداره تشخیص هویت را نیز اخذ نموده سپس اظهارنظر نمایند لذا در وضع موجود نظریه را واجد ایراد قضائی می داند


در صورت تعیین مبلغی به عنوان ضمانت اجرای قرارداد به استحکام آن آسیبی نمیرساند


تعارض موجود فی مابین گواهی گواهان طرفین موجب سقوط آن و نتیجه عدم اثبات ادعا می گردد


اصاله السلامه تا زمان قطع بر خلاف آن ، می تواند مستند صحت معامله باشد


توافق صرفا برای امکان فسخ معامله است و نه مخیر بودن فی ما بین فسخ و یا الزام به تعهد


کلمات وعبارات مندرج در قرارداد از قبیل (فروشنده) و (خریدار) و سیاق آن حکایت از قصد و رضای طرفین و وقوع بیع داشته است


برابر اجاره نامه مستاجر اجازه انتقال مورد اجاره را دارد


قصد و نیت به هیچ وجه بیع نبوده و از نظر قانونی به علت فقد عنصراساسی معامله یعنی قصد و رضاء معامله محکوم به بطلان است


در بیع و سایر عقود تنجیز شرط است و در مانحن فیه سهام خواندگان معلق بر موافقت نامه سایر مالکین بوده که بیع تعلیفی صحیح نیست


ممکن است انحلال عقد و از بین رفتن تعهد ناشی از آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده بنمایند که می توان از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ تعبیر نمود


دلایل اثباتی بر فسخ معامله از ناحیه خواهان ارائه نشده و بقاء چک در ید خوانده دلیل صحت ادعای مشارالیه بر عدم فسخ معامله و رد ادعای خواهان می باشد