×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

عبارت (ضمنا طرفین هیچگونه در مورد قولنامه فوق ادعائی ندارند) که در پایان نوشته ظهر قرارداد قید شده (مضافا بر سایرقسمتهای این نوشته ) دلالت بر اقاله قطعی معامله دارد


توجها به قبول انفساخ معامله و اقاله آن از ناحیه خواهان و مرتفع شدن اثر قرارداد معامله و سقوط تعهد خوانده


از مصادیق ماده 271 ق 0م


این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکورطبق ماده 271 ق 0م چنین ادعائی قانونا قابل اعتنانمی باشد


پرداخت دین به غیر داین یا کسی که از طرف او وکالت داشته باشد برائت ذمه را سبب نخواهد شد و چنانچه وجهی به چنین افراد یا سازمان پرداخت شده مطالبه آن بعهده پرداخت کننده است نه دائن که طلب خود را فقط می تواند ازمدیون مطالبه نماید


وکیل معترض اظهار داشته که خوانده ملزم به انتقال رسمی بوده و تعهد تنظیم و انتقال سند اتومبیل را هم نموده که برابر ماده 269 ق 0م ملزم به انجام تعهد که همان انتقال سند است می باشد که شعبه دیوان این استدلال را نپذیرفته است


تادیه طلب خوانده و فک رهن از پلاک مورد معاینه معلوم نیست که با اذن واجازه خوانده اصلی صورت گرفته باشد و به این جهت عمل مزبور ملازمه ای با ابراء ذمه خواهان نسبت به باقی مانده ثمن معامله ندارد


پرداخت دین دیگری بدون اذن مدیون


اذن در پرداخت دیون شریک از لوازم عقد شرکت نیست


کسی که دین دیگری را ادا می نماید اگر با اذن مدیون باشد پس از پرداخت حق مراجعه به مدیون رادارد ولی اگر بدون اذن پرداخت کرده باشد حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت


چون خواهان با اذن خوانده مبادرت به پرداخت دین وی کرده فلذا مطابق ماده 267 ق 0م استحقاق مطالبه رآن را داشته است


پرداخت اجور نامبرده از ناحیه غیر مستاجر محل مورد اجاره به حساب موجر حسب مفاد ماده 267 ق 0م جائز و موجب برائت خوانده اول میگردد


خواهانها مالیات و عوارض شهرداری را بدون اذن پرداخته اند و حالیه تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده رادارند که این ادعای خواهانها طبق صریح ماده 267 ق 0م موجه نیست


در حقیقت در همان زمان می دانسته که وجه تودیعی را برای ملک توقیف شده می پردازد و امکان حراج شدن و مزایده ملک مذکور همان اندازه وجه تودیعی او می باشد و با قبول این مطلب وجه مذکور را تودیع نموده


با توجه به اینکه وجه پرداختی بعنوان احداث دو باب مدرسه به بنیاد مسکن داده شده وجه قابل استرداد نیست و دعوی مطروح فاقد قابلیت استماع است


در سند تعهد ایفاء تعهد مقید به مدت معین نبوده است لذا ادعای خسارات حاصله از عدم انجام تعهد مسموع نمی باشد


رای صادره مغایر با مدلول ماده 265 ق 0م است


صدور چک از ناحیه خوانده و تسلیم آنها به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد0


اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند


با توجه به اقرار به دریافت وجه مورد خواسته ازخواهان ،النهایه مدعی شده که این وجه را بابت طلبش از شوهر مدعیه دریافت نموده که بر این ادعا دلیل و مدرک قانع کننده ای ارائه ننموده است