×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

ثبت سفارش کالا ماهیتا به لحاظ جلوگیری از تخطی و تخدیش نظام بازرگانی کشورو تنظیم واردات وصادرات کالاست وحقی ایجاد نمی نماید وکالامتعلق به شخصی است که اسناد خرید وحمل بنام وی میباشد


اگرحقیقت رابطه حقوقی طرفین برخلاف عناوین بکاررفته در قرارداد معاوضه نبوده بلکه عقد بیع باشد در اینصورت طبق مقررات عقد بیع اتخاذ تصمیم میگردد


شرط اعمال خیار تاخیر ثمن اینست که عوضین موجل نبوده و مبیع یا ثمن تسلیم نشده باشد و صرف پرداخت نشدن چکهای موضوع ثمن موجب فسخ قراردادنیست


ساختمانهای احداث شده در زمان قبل ازسال 1352 نیازبه صدورپایان کار ندارند


تحقق بزه ترک انفاق منوط به عدم پرداخت باوصف تمکین است - شرط تحقق بزه عدم تحویل طفل اینست که طفل به یکی از والدین سپرده شده واو درموقع مطالبه ممتنع ازتحویل باشد


یکی ازشرائط صدورحکم موت فرضی احراز10 سال تمام ازآخرین خبرحیات غائب و رسیدن وی به سن هفتاد و پنج سالگی درانقضای مدت مزبور میباشد


صدورحکم برتغییرنام کوچک بلامانع میباشد


باصدورحکم برالزام خوانده به تنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله، تفکیک آن درصلاحیت اداره ثبت است


مرجع تجدیدنظر بایستی نسبت به امری که صلاحیت رسیدگی درماهیت موضوع با آن دادگاه است به مقدمات آن نیزکه صحت یاعدم صحت نحوه صدورقرار رد دادخواست است رسیدگی نماید


ظهرنویسی چکی که به علت مسدود بودن حساب صادرکننده لاوصول مانده وبرگشت شده است کلاهبرداری نیست


اطلاق عنوان به موات به ملکی که سابقه عمران درسال 1348 ومتعاقب آن داشته وسپس مخروبه گشته است مغایربا تعریف قانونی زمین موات است


دعوی مربوط به الزام سازمان حج به انتقال فیش مربوط به زیارت بیت الله الحرام بنام شخصی غیر از ثبت نام شونده و آنهم بدون اینکه ذینفع طرف دعوی قرارگرفته باشد قابلیت رسیدگی ندارد


اگرعین موهوبه به تصرف و قبض متهب داده نشده باشد در اینصورت واهب حق رجوع دارد


اگررای داوری خارج ازمدت صادرشده باشدباطل است


تغییر محل انبار کالابه فروشگاه لوازم یدکی ماشین توسط مستاجر عرفا تغییر شغل محسوب نمیگردد


اعمال حقوقی مدیران شرکتهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران درهرموردکه طبق اساسنامه صورت گرفته باشدمعتبراست


دعوی مربوط به الزام به تنظیم سندملکی که درمالکیت سازمان زمین شهری است مردود میباشد


مال مشاع در صورت غیرقابل تقسیم بودن با حکم دادگاه و از طریق مزایده بفروش میرسد


پیش فروش آپارتمان بلامانع است و اگرملک در رهن باشد اذن مرتهن برای معامله ضروری است


آئین نامه استقرار مدارس غیر انتفاعی موضوع ماده 12 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 3 5 مجلس شورای اسلامی