×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

اقرار به صلح - اثر نسبی اقرار


اقرار - التزام به اقرار - استصحاب بقای دین - حدود دلالت دفاتر تجارتی


اقرار - الزام به اقرار - استرداد وجه پرداخت شده به وسیله حواله به دلیل اقرار وارثان - استصحاب بقای دین - التزام هر یک از وارثان به پرداخت بدهی مورث به نسبت سهم خود - اقرار قیم به دین مولی علیه


نمایندگی مدیر شرکت - شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه - اصل اجتماع وکیلان متعدد - نمایندگی مدیر تصفیه - قرار دعوی


افراز - احراز مالکیت - منع رسیدگی به ادعای جدید در مرحله پژوهش


افراز - خلع ید - ادعای جدید در مرحله پژوهشی - افزودن بر خواسته - لزوم طرح دعوی افراز به طرفیت همه شریکان


درصورت کافی نبودن دلائل ، متهم تبرئه میشود


حکم دادگاه از جهت غیرمدلل و غیرموجه بودن و مخالفت آن با اصل 78 متمم قانون اساسی قابل نقض است


اگراعتراضات فرجامخواه ماهوی وخدشه بنظرواستنباط دادگاه باشد در مرحله فرجامی موردرسیدگی قرارنمی گیرد


جعل چکهای تضمین شده بانک مشمول شق 9 ازماده 98 قانون کیفرعمومی است


حکم برائت متهم به قتل عمدکه پرونده حکایت ازکافی بودن دلائل داشته باشد،فسخ میشود


کافی نبودن دلائل درقتل عمد موجب برائت متهم است


محکومیت متهم درقتل عمد،درصورت کافی بودن دلائل الزامی است


کافی نبودن دلایل در قتل عمد موجب برائت است


کافی نبودن دلایل درقتل عمدموجب برائت است


کافی نبودن دلایل درقتل عمدموجب برائت است


تطبیق اتهام باشق 3ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش مصوب 1334


تطبیق اتهام باشق 3ماده 9آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش مصوب 1334


نگاهداری تفاله شیره تریاک جرم است


دراتهام معاونت درساختن هروئین ،وجود علم به عمل مجرم اصلی ضروری است