×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم


قانون اجازه الحاق قطعی دولت ایران به مقررات ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی


قانون تصویب اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی و پروتکل های مربوطه به آن و اجازه تسلیم اسناد مصدقه آنها به دارالانشا جامعه ملل


قانون اصلاح تبصره ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی


قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346


منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره برداری از مراتع طبیعی


لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری


قانون اعطای یک پایه ترفیع و تمدید مهلت اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب 1352 4 24


اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره هایی به آن


اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 1353 12 28


قانون متمم قانون دادرسی کیفری ارتش


قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری


قانون جنگلها و مراتع کشور


منتفی بودن لایحه مربوط به حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1345 10 26


قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور


آیین نامه اجرایی ماده 44 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


منتفی بودن تصویبنامه مربوط به اصلاح بند 4 تبصره یک ماده 4 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1338