×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

موجود نبودن امضای نماینده دادستان در صورت مجلس دادگاه مسئولیتی به حاکم دادگاه نخواهد داشت


وقتی متوفی وارث غائبی داشته باشدامرآن راجع به دادگاه شهرستان است ودادگاه بخش حق نداردکه بعنوان تعیین مدیرترکه یاغیرآن درآن دخالت کند


هردعوائی بیش ازیک نوبت جز در مواردی که قانون اجازه داده است قابل رسیدگی نیست ودرصورت امتناع دادرس ازرسیدگی به موضوع تخلف محسوب نمیگردد


نافذ دانستن اقرار وکیل درباره موکل بدون اینکه وکالتی دراقرار ازموکل داشته باشد وصدورحکم به محکومیت موکل به استناداقراروکیل تخلف است


چنانچه وقوع معامله ای که مبنای دعوی مدعی بوده مورد تصدیق طرف واقع و فسخ معامله وردثمن رانتواند اثبات نمایددراین صورت صدور حکم مبتنی براقرارمدعی علیه وقطعی تلقی نمودن آن بلااشکال است


عدم امکان ابرازاصل مدرک دعوی ازطرف مدعی موجب بیحقی اومیگردد


اقرارموقعی موجب قطعیت حکم است که اقراربرنفس دعوی باشد


چون وجه التزام خود نوعی ازخسارت می باشد بنابراین مطالبه خسارت نسبت به تاخیرتادیه وجه التزام مطابق ماده 713قانون آئین مدنی صحیح نخواهدبود


مستفادازقانون تجارت این است که تنهامحل تادیه موجب مسئولیت شعبه شرکت دهنده فته طلب که درآن محل است نیست ولذاابلاغ به شعبه کافی نبوده وهرجاکه ابلاغ اعتراض به مسئول قانونی نشده باشداحتساب خسارت از روزاعتراض وجه قانونی ندارد


ماده 712 در قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی ، راجع به خسارت دادرسی دعاوی مطروه دردادگاههای دادگستری بوده وشامل اختلافات مطروحه دراداره مال الاجاره ها نیست


صدور حکم به خسارت ناشی از ثبت ملک در موردی که مسبوق به رسیدگی جزائی نمی باشد برخلاف ماده 114قانون ثبت است


درصورتی که اعتراض به حکم دادگاه استان منتهی به قراررد دادخواست اعتراض شده باشدمطابق آئین نامه قانون وکالت خسارت قابل مطالبه دراین قبیل مواردباموردی که دعوی منتهی به صدورحکم شده باشداختلاف داردو نبایستی خسارت رابه ماخذصدی هشت ازخواسته معیننمود


اگرمادری که پسرش براثر بی احتیاطی راننده ای به قتل رسیده ضمن خسارات وارده مبلغی به عنوان خون بهای پسرازلحاظ اینکه متکفل مخارجش بوده ازدادگاه حقوق مطالبه نمایداین درخواست موجه است


اگرحکم دادگاه بدوی راجع به اصل خواسته دردادگاه استان فسخ شودوحکم به بی حقی مدعی صادرگردددراین صورت حکم دادگاه مزبوربراستحقاق مدعی نسبت به خسارت که متفرع براستحقاق نسبت به اصل خواسته است صحیح نخواهد بود


خساراتی که طبق ماده 712 ضمن دادرسی قابل مطالبه است و دادگاه مورد حکم قرار می دهد خساراتی است که یکی ازطرفین دعوی ازطرف دیگر مطالبه می نماید


ماده 714 راجع به صورتی است که هریک از طرفین ازجهتی محکوم له ومحکوم علیه واقع شده باشندوشامل موردی که حکمی به نفع طرف صادرنشده تاخسارت تهاترشودنخواهدبود


عبارت ذیل ماده 712 ناظراست بوجود قرارداد راجع به خسارت هزینه میان دو طرف که دراین صورت مطابق آن رفتارخواهدشد و شامل موردی که دعوی به داوری ارجاع شده وداور نسبت به خسارت که جمعا مورد دعوی بوده رای نداده است نمی شود


ماده 713 ناظر به مطالبه خسارت ازخسارت تاخیر (ربح در ربح ) و خسارت ازخسارت دادرسی وازاین قبیل خسارات است نه مطلق خسارات مانند خسارت دیرکرد


مخارجی که برای اثبات دعوی ضرورت نداشته ازقبیل خرج مسافرت وفوق العاده وکیل بعنوان خسارت قابل مطالبه نیست


برای توجه دعوای خسارات قانونی تصدیق دفتردادگاه کافی است