×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

پس ازصدور حکم مرخصی بدون حقوق که با تقاضای مستخدم صادرشده باشد ادعای اینکه تقاضا با میل و رغبت او نبوده است موجه نیست


بازنشستگی بنا به تقاضای مستخدم ،موجب حق استفاده ازخدمت ارفاقی درتعیین حقوق بازنشستگی نیست


صلاحیت هیئت پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجادمحیط مساعدبرائرشدنهادهای انقلاب دروزارتخانه و دانشگاههاوبانک هاوموسسات وشرکتهای دولتی ناظربه رسیدگی به وضعیت مستخدمین شاغل بوده و افراد بازنشسته راشامل نمی گردد


هیئت رسیدگی به تخلفات اداری موظف است موارد اتهامی را با منظور نمودن مهلت ده روزبرای تدارک دفاع به اطلاع متهم برساند و صرف تحقیق از متهم رافع این مسئولیت نیست


رسیدگی به تخلفات مامورین تشخیص مالیات درامور مربوط به تشخیص مالیات درصلاحیت هیئت عالی انتظامی مالیاتی است


مستخدمی که بازخریدخدمت میشود به ازای هرسال خدمت اعم از دوران اشتغال بکار و یا ایام آمادگی بخدمت ، معادل 45 روز حقوق و مزایای قابل پرداخت است


پرداخت فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت مشروط است به انجام خدمت در نقاطی که فاقد تسهیلات زندگی میباشد و یا محل خدمت مستخدم تغییر نماید


در صورتیکه در موضوع واحدکه مطالبه هزینه سفر و نقل مکان است از دو شعبه مختلف دیوان عدالت اداری دو رای متضاد دایر بر ورود شکایت و دیگری دایر بر رد شکایت شاکی صادرشده باشد ، رای مقدم الصدور معتبر است


صدوراحکام تبرئه ازناحیه مراجع قضائی درخصوص جرائم مذکوردرقانون رسیدگی به تخلفات اداری ،ناظر به جنبه های کیفری وجزائی است و وارتباطی بعنوان تخلفات اداری که رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت های تخلف اداری است ندارد


بند ب ماده دو لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت ، حقی را که ماده 137 قانون استخدام کشوری در موردتبدیل وضیعیت استخدامی کارگران به رسمی بوجود آورده است سلب نمیکند


برقراری فوق العاده شغل به مستخدم دولت مادامیکه منطبق با مقررات نباشدحق مکتسبی برای مستخدم ایجادنمیکند


حق آن بود که شکوائیه شاکی جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتظامی ارجاع می شد


در خصوص ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی در صورت اجتماع شرایط لازم ودر حد نصاب مقرر


مقررات آئین نامه استخدامی سازمان مسکن در زمان حکومت خود حقوق مکتسب برای کارمندان بوجود آورده و با اجرای مقررات جدید این حقوق بقوت خود باقی است


شورای سازمان اموراداری و استخدامی براساس قانون استخدام شرکتهای دولتی صلاحیت رسیدگی به شکایات تضییع حقوق استخدامی مربوط به ایام قبل ازتصویب قانون مذکور را دارد حتی اگر شاکی درآن ایام کارمند دولت محسوب نشود


شرکت ملی صنایع مس ایران ، تابع مقررات انضباطی خود میباشد


آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باید مبتنی بردلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد


دوران آمادگی بخدمت در صورتی جزو سابقه خدمت رسمی حساب میشودکه آمادگی و انتظار خدمت به تقاضای مستخدم نباشد


قطع حقوق مستخدم کادرآموزشی در سه ماهه تابستان مجوز قانونی ندارد


از اول سال 1354 سالهای تحصیل در دانشسرا جزو سابقه خدمت رسمی محسوب میگردد بشرطی که مستخدم دو برابرآن خدمت نموده باشد و بخشنامه مغایر باموضوع باطل است