×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

دستور العمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 14 قانون و 63 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


در مانحن فیه یک رای مربوط به هیات تجدید نظر دیوان و رای دیگر مربوط به شعبه می باشد


شهرداریها اختیار داده شده است برای اجرای طرح ها و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین های مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره های این ماده تملک نماید


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته ابطال بند 5 از بخش سوم دستور العمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها ارگانها , تعاونی ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 52 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1367 در قسمت عبارت واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت


اعلام تعارض رای صادره از شعبه سیزدهم دیوان با رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری


با فسخ رای مرقوم رائی وجود ندارد که با رای شعبه هفدهم متعارض باشد


درخواست ابطال تبصره ماده 22 آئین نامه قانون زمین شهری


دادنامه های مذکور در یک جهت بوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان بعنوان آرا معارض تشخیص نگردید


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 36915 و - 1368 10 12 مدیر عامل زمین شهری


اطلاق ماده 10 قانون زمین شهری تبصره های 1 و2 ماده 38 آئین نامه قانون فوق شامل اراضی دولتی و ملی شده نیز میباشد


موضوع شکایت و خواسته تصحیح ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1366 6 22 مطابق با تبصره 4 ماده 9 قانون و ابطال تبصره ماده 22 آئین نامه مذکور


مصوبه هیات مدیره زمین شهری استان تهران با تبصره 3 ماده 10 قانون زمین شهری و همچنین ماده 45 و 48 آئین نامه اجرائی آن مخالفت ندارد


احیا و عمران بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیا و عمران اراضی مزبور می باشد که به حکم قانون موجد حق شناخته شده است


مدت مذکور در ماده 17 قانون صرفاً جنبه تاکید را داشته و موجب بی اعتباری آئین نامه مصوب خارج از مهلت مذکور در قانون نمی گردد


تبصره 4 ماده 51 آئین نامه مخالف ماده 7 قانون زمین شهری تشخیص نگردید


درخواست ابطال آئین نامه داخلی شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 15 تهران


هیات عمومی بند 5 ماده 36 آئین نامه قانون زمین شهری را ابطال می نماید


ابطال بند هشتم طرح و تبصره 5 روش اجرایی طرح مربوط به اراضی واگذاری حاکم شرع