×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

چنانچه عبارت حواله کرد چک خط خورده وچک باظهرنویسی به دیگری واگذارشده باشد، صادرکننده باشکایت انتقال گیرنده قابل تعقیب نیست


درصورت اثبات ادعای متهم درمورد مفقود شدن دسته چک وی ازاتهام صدورچک بلامحل تبرئه میشود


عدم رعایت اصول ایمنی در محیط کار و حدوث صدمه بدنی منتهی به جراحت


اگر چک مربوط به ثمن معامله برگشت بخورد و صاحب حساب شخص دیگری غیرازخریدارباشد دراینصورت خریداربعنوان کلاهبرداری قابل تعقیب نیست


مشارکت در قتل عمدی - اقامت غیرمجاز


الزام قانونی به پرداخت دیه سهم عفوکنندگان به قاتل قبل از اجرای قصاص


الزام قانونی به پرداخت دیه سهم عفوکنندگان به قاتل قبل ازاجرای قصاص


تبعیض در قصاص از سوی اولیاء دم مبنی بر گذشت نسبت به برخی و تقاضای قصاص نسبت به برخی دیگر از شرکاء


قتل عمدی شرکت در جرم


اشتراک در قتل عمدی


اشتراک در قتل عمدی


اشتراک در قتل عمدی


امساک در قتل عمدی


امساک در قتل عمدی


امساک در قتل عمدی


امساک در قتل عمدی


آمریت درقتل عمدی


درقتل عمد ، دادگاه میتواند متهم را از باب تعزیر به حبس محکوم نماید هرچندکه اولیای دم گذشت کرده باشند


بابودن فرزند صغیرمقتول هیچ کس (نه ولی قهری و نه قیم ودیگران )حق ندارند بدون رعایت غبطه ازحق صغیراعلام گذشت نمایندوپرونده نسبت نسبت به حق وی تا رسیدن به حدبلوغ مفتوح خواهدماند


ولی قهری حق گذشت از طرف صغار را بدون رعایت غبطه واخذ دیه آنها از قاتل ندارد