×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

از مصادیق ماده 331 ق 0م


هرکس بدون مجوز قانونی به طور عمدی یا غیرعمدی نسبت به مال یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای شخص ایحاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر و زیان دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد


مطالبه خسارت وارده به استناد ماده 331 ق 0م


خوانده به علت به احتیاطی و بازگزاردن شیر آب باعث گردیده قسمتهائی از سقف و دیوار و بالکن و تمامی کاغذ دیواری یکی از اطاقهای خواهان خراب و غیر قابل استفاده شده است محکوم به پرداخت خسارت است


نظر به اینکه بر اساس گزارش کارشناس منتخب دادگاه علت اصلی بروز حوادث وقوع خسارت در ملک خواهان اقدام خواندگان به پر کردن پشت دیوار شمالی منزل خواهان بدون انجام عایق بندی بوده است


دادگاه به منظور تشخیص نوع و جنس عایقها وعلت آتش سوزی وخسارات وارده به ساختمان و تاسیسات سردخانه با جلب نظر کارشناس خوانده را محکوم به پرداخت خسارت نموده است


از مصادیق ماده 328 ق 0م


شرکت خوانده در جاده سازی و انفجار سنگ باعث خسارت به شیروانی منزل خواهان گردیده است


با توجه به مجموع اوراق پرونده دعوی مطروحه تا میزان نظریه کارشناس وارد تلقی ومستندا به ماده 328 ق 0م نظریه بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت صادر و اعلام می شود


بانک خوانده خود را امین تلقی نموده با توجه به اینکه جمعا مبلغ 000 ریال هزینه انبارداری گرفته از مصادیق بارز قاعده ضمان و تسبیب و اتلاف مال غیر بوده وباید از عهده خسارات برآید


بدیهی است ضمانت پرداخت مثل یا عین آنچه تلف شده ناظربه اموالی است که در ید زوج تلف گردیده است


ضمان فروشنده نسبت به ثمن ماخوذی در صورت احراز بطلان معامله انجام شده در هر حال ثابت بوده و جهل و علم خریدار به بطلان اسناد و یا مجعول بودن آنها تفاوتی در ضمان فروشنده به وجود نمی آورد


از مصادیق ماده 325 ق 0م


خوانده باکامیون با اتوبوس شرکت تصادف کرده و مقصر بوده است


خلع ید مستلزم اثبات مالکیت و دلیل است


صدور حکم به خلع ید از زمین مورد ادعا و قلع و قمع بنا در زمین موصوف


از مصادیق ماده 323ق 0م


نظر به اینکه در توافقنامه استنادی خواهان برای عدم انجام تعهد طرفین خسارتی پیش بینی نشده است و خواهان در پرونده دلیلی هم ارائه نکرده است که خوانده دستوری درباره تغییرات و تعمیرات ساختمان وی صادر کرده باشد


صدور حکم به پرداخت اجرت المثل با استناد مادتین 320 و311ق 0م


به نظر دادگاه سند مزبور کاشف از وقوع عقد بیع نیست و نظر به اینکه خلع ید فرع بر ثبوت مالکیت است بنابراین دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل محکوم به رد است