×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

برای تحقق ابلاغ تصدیق مامور ابلاغ درصورتی که رئیس مامورین قول او را تصدیق نمایدکافی است


درصورتی که وکیل درحال ابلاغ حکم به او از وکالت استعفاء دهد این ابلاغ منشاء اثرقانونی نیست


خوانده دلیلی به پرداخت حق سریدرای و استرداد وجه ادعائی و برائت ذمه خوش ارائه نکرده است


در قسمت مطالبه حقوق مرحوم (ب ) چون حسب اظهارنظر کارشناس به حکایت دفاتر شرکت خرید کالا توسط آقای انجام شده که دلالت بر اشتغال وی دارد و نظر به اینکه حقوق وی ماهی پنجاه هزار ریال معین شده خوانده مکلف به پرداخت حقوق بوده است


ایجاد اعیانی با اجازه موجر بوده است


به موجب اجاره خط رسمی مجاز به احداث اعیانی می باشم و ید اینجانب ماذون است و آستان قدس فقط حق دریافت اجرت المثل دارد خلع ید و تخریب بنای احداثی وتقاضای صدور حکم بر ابطال دعوی را دارد


دلیلی بر اینکه خواهان مجاز در انجام تعمیرات و با موافقت موجر تعمیراتی ادعایی را انجام داده ابراز نشده واز مرجع قضائی صالح هم تحصیل اجاره نشده است


اگر موجردر میزان اجرت المثل برای خود حقی قائل باشد مجاز می باشد نسبت به ایام ماضی در محاکم دادگستری اقامه دعوی نماید


لزوم پرداخت اجرت المثل برابراجرت المسمی بعد از انقضا ء مدت اجاره در جائی است که موجر با ادامه تصرفات مستاجر بعد از انقضاء راضی وموافق باشد


مبانی اجرت المثل و میزان آن بر مبنای اجرت المسمی دگرگون شده و مراضات جدیدی حاصل گردیده و شرایط اجاره را به نحو متقین در این خصوص دگرگون ساخته است بدین ترتیب استحقاق مالکین درزمینه دریافت اجرت المثل به نرخ روز تقدیم دادخواست بلامانع است


وقتی موجر حق مطالبه اجرت المثل را دارد که پس از انقضاء مدت اجاره عدم رضایت خود را نسبت به ادامه تصرفات مستاجر با پرداخت مال الاجاره قبلی به نحوی اعلام نموده باشد


پرداخت اجرت المثل با توجه به استیفاء منفعت از عین مستاجره


رسیدگی به جرائمی که عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی میباشد ، در صلاحیت دادسرای انقلاب است


ابلاغ قانونی اظهارنامه ها به متوفی اثری ندارد و اظهارنامه ها می بایست به ورثه ابلاغ می شود


با بطلان اجاره و تلف شدن عین مستاجره مالک مستحقق دریافت اجرت المثل بعداز تلف نیست


خوانده ردیف دوم که ضمانت مستاجر ردیف یک را نموده است توضیح می دهد که چک را بابت تضمین قراردادو پرداخت اجاره بها داده ام و آقای به سربازی رفته وحمام را در اختیار اینجانب قرار داده و من مرتبا مال الاجاره را پردخته ام


مغازه های مورد بحث در جاده محمدآباد واقع گردیده که خارج از شمول مقررات و قوانین موجر و مستاجر می باشد


پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بدون اینکه در این مورد قیدی در اجاره نامه عادی مربوطه داشته باشد وجهه قانونی ندارد


با توجه به دلایل دعوی وانقضاء مدت اجاره سندعادی


استیفاء مستاجر بعد از اتمام مدت اجاره از منافع مورد اجاره منوط به اذن موجر می باشد