×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

استدلال دادگاه بر عدم قبول حق عدول به عنوان حق خیار، با شرط مذکور در قولنامه مغایراست


وکیل خوانده اظهار داشته معامله بنحو صحیح و سالم انجام شده وخیار حیوان نیز سه روز بوده که خیار مذکور فوری است وخواهان نمی تواند پس از گذشت ماهها شکایت نماید


کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر - شروع به جرم - جرم مطلق - جرم مقید - تخفیف مجازات


تتمیم مجازاتها - تخفیف مجازات - تشدیدمجازات - محرومیت از حقوق اجتماعی - مجازات اقامت یا منع اقامت اجباری - حداقل و حداکثرمجازات


اشاعه فساد از طریق مطبوعات - توهین - اهانت - نشراکاذیب - تعددمادی - تعددمعنوی - تخفیف و تبدیل مجازات


داوری ، ابرازی جهت سوءاستفاده - ابطال رای داوری - مالی یاغیرمالی بودن اعتراض به رای داوری - لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست - توقیف عملیات اجرائی


پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه در حین انجام کار - تقسیم ترکه


خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی - بقای الزام باانقضای مدت قرارداد


میزان اعتبار شرط صلاحدید وکیل - غبطه و صلاح موکل - وکیل تام الاختیار - ابطال عقد وکالت


تعهدات دانشجویان بورسیه اعزامی به خارج از کشور


در خصوص استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد


دادگاه می توانسته است با صدور قرار تحقیق و معاینه محلی و تحقیق از همجواران موضوع را روشن نماید و چگونگی معامله و تصرفان خواهان و تاریخ تصرفات اورا مشخص نماید


خواسته اعتراض به تصمیم اداره ثبت دائر به عدم افراز ـ افراز سهام طرفین از قطعه سوم از قطعه دوم جنوبی پلاک 2359 می باشد


حکم بر فروش پلاکهای ثبتی … و تقسیم وجوه حاصله از فروش بین شرکاء به نسبت سهام پس از کشر هزینه عملیات اجرایی صادر و اعلام می دارد


آصف علی … و بانو مسعوده تبعه پاکستان می باشند و اقتضاء داشته دادگاه با در نظر گرفتن آئین نامه استملاک اتباع خارجه مندرج در مجموعه سال 1328 تحقیق نماید که نامبردگان اجازه مقرر در آئین نامه مذکور را تحصیل کرده اند یا خیر؟


هر دعوی تابع آئین دادرسی مربوط به خود بوده و قرار توقیف عملیات اجرائی در مورد اجرائیه های ثبتی موضوع ماده 5 آن قانون مستقلا قابل تجدید نظر نمی باشد


لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارد به املاک مصوب 1358 ناظر به املاکی است که تجاوزی جزئی به آن صورت گرفته باشد


مسئولیت حقوقی ناشی از تخلفات و احیانا جرائم ارتکابی دفتریار اول دفترخانه را نمی توان به سر دفتر اسناد رسمی تحمیل نمود


مرورزمان - ابطال دادخواست - سندعادی


اقامه دعوی بطرفیت وکیل صحیح نبوده اصولا باید بطرفیت مالکین پلاک مورد بحث اقامه گردد - فقط نصف مخارج محضری به عهده خواهان می باشد - ایراد عدم توجه دعوی