×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

اختلاف درمالکیت بین شرکت و مدیران سابق - جریان عملیات ثبتی بنام شخص طبیعی وادعاء شخص حقوقی براینکه او نماینده بوده است - ادعاء قائم مقامی متقاضی ثبت درتقاضای ثبت


فرق اعتراض به اصل واعتراض به حدود - تحدیدحدود بدون حضور مهندس وبدون ترسیم کروکی - تعارض درتصرف درمرحله تحدیدحدود - هرگاه حدملک دراظهارنامه باواقع تطبیق نکند - رسیدگی هیات نظارت پس از انقضاء مواعد اعتراض


صورت مجلس تحدید بدون تاریخ بی اثراست


تعارض درتصرف پس از قبول تقاضای ثبت - تصرف قانونی


تحدیدحدودناقص - ملکی که قسمتی از آن صحیحا تحدیدوقسمتی از آن تحدیدنشده است - رسیدگی هیات نظارت پس از انقضاء مواعد اعتراض


تحدیدحدود بدون حضور مهندس وبدون ترسیم کروکی - رسیدگی هیات نظارت بامرتحدیدحدودباوجودطرح آن دردادگاه - رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود - رسیدگی هیات نظارت پس از انقضاء مواعد اعتراض


تحدیدحدود بدون حضور مهندس وبدون ترسیم کروکی - رسیدگی هیات نظارت بامرتحدیدحدودباوجودطرح آن دردادگاه


اصل این است که وجود دعوی دردادگاه مانع رسیدگی شوری است -- مالک عرصه مالک اعیان است


تقاضای ثبت مشتمل برمال خود ومال غیروابطال ثبت مال غیر - مالک عرصه مالک اعیان است - ثبت اعیان بی اذن مالک عرصه - درصورت بداهت امر باوجود طرح دعوی اعتراض باصل دردادگاه شوری رسیدگی میکند


دادن هزینه تحدید اختصاصی ازطرف غیر مالک


ادامه عملیات اجرائی پس از توافق دائن ومدیون برتقسیط


عملیات اجرائی روی مبیع فضولی - صدرودستورموقت برمنع انتقال وثیقه پیش ازتنظیم سندشرطی


شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ،باطل است - انحلال عقد واحد به عقود متعدد


ابهام مدلول سند


تعارض سند مالکیت جدیدبا سند مالکیت قدیم - عدول از وصیت


اجراء حکم دادگاه برابطال سند مالکیت درحالی که محکوم علیه مورد حکم راباسند رسمی ثالث فروخته وسندرسمی دردادگاه ابطال نشده است


تعارض حکم دادگاه با رای داور


اجراء دو حکم معارض درثبت


اجراء دو حکم معارض در ثبت


سندرسمی تنظیم شده درخارجه