×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تحصیل جوازقانونی بعدی وزارت راه برای احداث جاده ،مجوزمالک ملک واقع درمسیر،برای تخریب جاده نخواهدبود


قبول یاعدم قبول درخواست تحقیق محلی بادادگاه است


اجرای قرارتحریرترکه بدون حضورمتقاضی بلامانع است


مرورزمان سفته ابرازی که توسط غیرتاجرصادرشده است ده سال است


عدم انطباق امضای ذیل اسناد


دادگاه دررسیدگی به اصالت سند،ملزم به متابعت ازنظرکارشناس نیست


در دعوی مشابهت علائم تجارتی ، دادگاه الزامی به ارجاع به کارشناس ندارد


استردادعین چک واوراق بهادارازجمله دعاوی غیرمالی میباشد


عدم ثبت مستند دردفتردارنده دفتربازرگانی دلیل بربی اعتباری آن مستند نیست


اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرارگیرد در اینصورت دادگاه باید به این دفاتر رسیدگی نماید


رای اکثریت داوران که دعوی رابه صلح ختم نموده اند،معتبراست


اصولا اختیاری که ازطرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده میشود خواه بعنوان وکالت خواه بعنوان اصلاح وحتی بعنوان داوری ،ظاهردراختیار جمعی است نه انفرادی


رای داوراگرخارج ازموضوع داوری صادرشده باشد،معتبرنیست


دعاوی اجرت المثل و اجاره املاک مزروعی و نهر مشمول مقررات دادرسی اختصاری نیست


اعتراض به عملیات اجرائی و ابطال جریان مزایده بعنوان یک دعوی قابل رسیدگی میباشد


خیارغبن فوری است ودرصورت عدم استفاده بموقع ساقط میگردد


دادگاه به مفاد خواسته باید دقیقا توجه نماید وتسامح درعبارت دادخواست نبایدتعبیربه تغییرخواسته شده وبه این علت که درمهلت قانونی عنوان نشده است دعوی ردشود


عدم توضیح خواسته ویاادای توضیحات ناقص موجب ابطال دادخواست است ودرغیراینصورت دادگاه مجازبه ابطال دادخواست نمیباشد


درخواست خلع یدغاصبانه ازطرف مالک مشاعی مردوداست - درصورتیکه هریک ازطرفین ازجهتی محکوم له ومحکوم علیه باشند خسارت هریک درمقابل خسارت طرف تهاترخواهدشد


استحقاق ذینفع به ضبط سپرده حسن انجام تعهدبعلت تاخیردرتحویل مورد معامله منوط به رای قطعی مرجع حل اختلاف پیش بینی شده درقرارداداست که درصورت اعتراض متعهدبایدبه آن رسیدگی نماید