×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

چنانچه شخص ثالثی که اموال در نزدش بموجب قرار تامین بازداشت شده است به موجب حکم قطعی محکمه دیگری این اموال را به شخص دیگر بدهد مسئولیت ندارد و شخص ذینفع میتواند بعنوان معترض تاخیر اجراء حکم را به مدت معینی بخواهد


چنانچه در دعوی اعتراض برثبت و تحدید حدود مشخص گرددکه ملک مرتع میباشد ، چون طبق قانون مراتع ملی بوده و تشخیص ملی بودن نیز به وزارت منابع ملی تفویض گردیده است لذا چنین دعوائی مردود است


اجرای آراء صادره از مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار توسط مراجع قضائی بدان معنی نیست که اختلاف بین کارگر وکارفرما نیز در محاکم دادگستری قابل رسیدگی باشد


هرگاه معلوم شود معامله بقصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست و چکی هم که توسط بدهکار از طریق ظهرنویسی حتی از طریق یک شرکت تجاری انتقال داده شود نوعی معامله محسوب و ابطال چنین ظهرنویسی مطابق مقررات است


صدور حکم خلع ید از ملک مانع از استماع دعوی وقفیت نسبت به آن نیست


چنانچه اختیارات وکیل مطلق بوده و شامل تادیه دیون موکل نیز باشد در اینصورت طرح دعوی برعلیه وکیل بلامانع است


عمل وصی تا آنجاکه مخالف منظور موصی نباشد مجاز میباشد


انجام تعهد مستلزم تنظیم قراردادکتبی نیست و صرف انجام تعهدکافی برای مطالبه اجرت ازسوی متعهداست و درصورت اختلاف تعیین میزان آن بادادگاه است


چنانچه سوء رفتار زوج به حدی باشدکه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل سازد ، از موجبات طلاق است


علامت ثبت شده تجاری حمایت قانونی دارد و ثبت علامت مشابه قابل ابطال است و دادگاه به دلایل مربوط به مشابهت باید رسیدگی بنماید


سابقه استعمال علامت تجاری در ایران و ثبت بین المللی آن در خارج ازکشور از موجبات بطلان ثبت موخرعلامتی تجاری مشابهی میشودکه توسط شخص دیگر به ثبت رسیده است


چنانچه قرارداد وکالت وکیل دادگستری توسط کارمنداداره موکل فسخ شود،وفسخ قرارداد به تائیدمرجع صلاحیتداراداری نیزبرسد،دراینصورت طرح دعوی ومطالبه خسارت ناشی ازفسخ قراردادبرعلیه مسئول مذکور که اقدام شخصی وخصوصی بعمل نیاورده است موجه نیست


مرجع رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی است


قرار سقوط دعوی اعم از اینکه در مرحله پژوهشی و یا پیرو قرار مرحله نخستین صادر شده باشد قابل فرجام بوده و مقررات ماده 18 قانون ثبت منسوخ است


مرجع رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه عالی انتظامی قضات ، هیات عمومی دیوان عالی کشوراست و طرح موضوع در این هیات منوط براین است که دادستان کل قبلا به وقوع تخلف اظهارنظرکرده باشد


وصیت نامه عادی که به تائید وراث متوفی رسیده باشد تا میزان ثلث ماترک متوفی معتبراست


مطالبه بهره مالکانه وصول دین و ایصال آن به داین است و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضائی است و از جمله اختلافات بین زارع و مالک محسوب نمیشود


ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد موجب بطلان معامله نیست


ضبط ضمانتنامه بانکی منوط براین است که ذینفع تخلف مضمون علیه را از اجرای قرارداد اعلام نموده باشد و در غیر اینصورت بانک مکلف به ضبط ضمانتنامه نیست


سازمان اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات زارع و مالک میباشد و دعوی تصرف عدوانی از طرف مالک برعلیه زارع صاحب نسق قابل رسیدگی درمراجع قضائی نیست