×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه لندن در باب دیون خارجی آلمان


قانون راجع به اجازه استخدام استادان خارجی دانشکده های شهرستانها و تکمیل کادر آموزشی دانشکده ها


قانون مربوط به اجازه استخدام عده ای پزشک و دندانپزشک و غیره برای تاسیسات درمانی شهرستانها و دهستانها


قانون راجع به ترمیم حقوق کارمندان رسمی دولت تا پایه 4 و دون پایه و خدمتگذاران جز


قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران


قانون راجع به تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی


قانون راجع به تقلیل مدت خدمت زیر پرچم افراد نیروی دریایی شاهنشاهی


قانون مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان


تصمیم دایر به اجازه استخدام ده نفر متخصصین خارجی از کشور آلمان غربی


قانون راجع به اجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی


قانون راجع به اجازه بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه داران ژاندارمری کل کشور


قانون بودجه سالهای 1337 و 1338 مجلس شورای ملی


قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستانشناسی و موزه و کتابخانه


قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار


قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام مسیو آندره گدار مدیر عتیقات و موزه و کتابخانه


قانون راجع به تمدید مدت استخدام آقای آندره گدار تبعه دولت فرانسه برای مدیریت کل اداره باستان شناسی


قانون راجع به اجازه خرید و تقسیم املاک ورثه اسمعیل قشقایی


قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد پروتکل طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی بلژیک


قانون راجع به اجازه تحصیل چهل و هفت و نیم میلیون دلار وام از صندوق وامهای عمرانی آمریکا


قانون راجع به اجازه استخدام آقایان مهندس والتر نیهوس و مهندس لیپ کریستین