×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

صرف ربودن طفل و مخفی نمودن وی در زیرلحاف شروع به عمل لواط محسوب نمیگردد،بلکه ربودن طفل بقصدعمل منافی عفت جرم مستقلی است و منطبق باماده 209 قانون مجازات عمومی است


درصورتیکه برخلاف مندرجات رای ،محتویات پرونده افاده ارتکاب بزه از طرف متهم راننماید،ازموجبات فسخ رای محکومیت متهم به قتل خواهدبود


استفاده ازحکم ماده 179به این شرح هرگاه شوهری زن خودرابامرداجنبی در یک فراش یادرحالیکه به منزله وجوددریک فراش است مشاهده کندومرتکب قتل یاجرح یاضرب یایکی ازآنهایاهردوشودمعاف ازمجازات است مستلزم اثبات ازطرف متهم است ودرغیراینصورت موجب معافیت نمیشود


چنانچه دادگاه جهات ودلائل موجوددرپرونده رامثبت بی احتیاطی راننده درهنگام تصادم ندانسته باشد،این حکم استوارمیشود


سبق تصمیم وقصدقتل ،شرط تحقق وثبوت جرم قتل عمدی است


طبق ماده دوم لایحه قانونی مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی و بهداشتی فروش گوشت فاسدبراساس بروزنتایج وآثارمندرج دراین قانون قابل مجازات شناخته شده است وحکم قانون متاخرکه شرط مربوط به بروزآثار و نتایج موصوف راحذف نموده است عطف بماسبق نمیشود


چنانچه مدعی خصوصی دراولین جلسه دادگاه حاضروضمن اعلام عدم انصراف از شکایت خودتقاضای تعقیب نماید دراینصورت دادگاه مجازبصدورقرار موقوفی تعقیب طبق ماده 321 قانون آئین دادرسی کیفری نیست


علاوه بر دیه مطالبه ضرروزیان ناشی از نقص عضو فاقد مجوز قانونی است


درصورتیکه دادگاه ادعای جعلیت سندراموردرسیدگی قرارندهداین امر ازموجبات نقض رای میباشد


قتل درحین نزاع دسته جمعی درصورتیکه عمدی بودن عمل قاتل احرازنشوداز مواردشبه عمد محسوب میگردد


اتهام قتل غیرعمدی ناشی ازحادثه رانندگی که مبتنی بربی احتیاطی متهم ومست بودن راننده درحین رانندگی باشد،باید مستندبه دلیل باشدودرصورت فقددلایل مستی ،ازموجبات نقض فرجامی است


دراتهام ازاله بکارت که منتهی به حامله شدن مجنی علیهاگردیده وپس ازهفت ماه طرح شکایت شده است ،چنانچه دلایل کافی برتوجه اتهام نباشد،ازموجبات تبرئه متهم است وصرف تناقض دراظهارات ازموجبات توجه اتهام نیست


دراتهام ایرادضرب منتهی به فوت ، چنانچه دادگاه به دلایل وشواهد موجوددرپرونده توجه ننماید و حکم بر برائت متهم صادر نماید،از موجبات نقض خواهدبود


ارزیابی دلائل مربوط به توجه اتهام حمل موادمخدربرعهده دادگاه است ودر صورت عدم حصول قطع ویقین ،متهم تبرئه خواهدشد


مواد تقلبی مذکوردر مادتین 18 و 19 قانون مقررات پزشکی وداروئی ناظر بموردی است که مواد تهیه شده فاسد باشد و لذا مخلوطی از روغن حیوانی و نباتی تقلبی محسوب نمیگردد


حمل موادمخدر ازشهری به شهردیگر، کاشف از قصد متهم درمعرض فروش گذاشتن آنست ،هرچندکه انجام معامله باصحنه سازی مامورین برای کشف آن باشد- عالم بودن ایرادکننده جرح به ماموریت مصدوم شرط است


وسیله نقلیه حامل موادمخدرکه متعلق به متهم است به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط میگردد


اقرارمتهم درواردکردن ضربه به مجنی علیه وواژگون شدنش دراستخر آب که منتهی به خفگی وفوت شده است کافی برتوجه اتهام قتل عمد است


دراتهام ایرادضرب منتهی به فوت ،بین عمل متهم وفوت متوفی باید رابطه سببیت وجودداشته باشدوصرف فوت متوفی درچندماه بعدازایراد ضرب ،دلیل انتساب اتهام نیست ومتهم ازاین جهت تبرئه میشود


درصورتی که متهم باتمهیدمقدماتی ازطرف مامورین مبارزه بامواد مخدر،نسبت به فروش موادمخدراقدام نماید،دراینصورت عمل مرتکب به معرض فروش گذاشتن مواد مخدرمحسوب نمیگردد و ممکن است باماده قانونی دیگری منطبق باشد