×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرروزیان به استثناء مورد کلاهبرداری واختلاس


لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه خسارت وارده براتومبیل


تشدیدمجازات درمرحله ادغام احکام متعدد


قتل غیرعمدی ناشی ازحوادث کارشبه عمداست


رسیدگی به جرائم قتل وصدمات ناشی ازعدم رعایت مقررات قانون کار وتخلفات آن درصلاحیت مرجع قضائی است


قتل طفل ناشی از زنای زن و مرد مسلمان حکم قتل مسلمان و دیه آنرا دارد


قتل دراثناءمنازعه ممکنست مشمول مقررات لوث باشد


عدم شناسائی قاتل ومقتول یااولیاءدم ازجهات قرارمنع تعقیب نیست


اگرقتل خطائی بوسیله اقامه قسامه ازسوی مدعی اثبات شود دیه آن بر عهده عاقله است امااگریابانکول متهم ازسوگند یاقسامه اثبات گردد دیه برعهده خود قاتل است


تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد


سهم صغارازدیه قبل ازاجراءقصاص نقدا بایدداده شود


منازعه مشمول ماده 175 قانون مجازات عمومی است شرکت کنندگان در منازعه بالسویه مسئول پرداخت دیه میباشد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ب ) ماده (127) قانون برنامه سوم توسته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص بند(الف )ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوردرمورد توزیع اعتبار مندرج در جزء(3-1) بند(ل ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی جزء(4) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380کل کشور


تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام موسسه اقیانوس شناسی موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی در مرکز طبی کودکان موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز تحقیاقت گوش ، گلو، بینی و سرو گردن مجتمع رسول اکرم (ص ) موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم