×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

خواهان بطور ضمنی از شرط انصراف عدول کرده ومعامله مقرون به شرط را قاطعیت و حتمیت بخشیده است نتیجتا و با توجه بعملکرد طرفین اشتراط چنین شرطی مانع الزام خوانده دعوی اصلی به تنظیم سند رسمی انتقال نیست


در صورت عدم عمران واحیاء بدون عذز موجه اجازه عمران ساقط و زمین بدولت باز می گردد عذر خواهان در عدم عمران واحیاء ملک خود بعلت تصرفات سپاه موجه بنظر می رسد و رابطه حقوقی ومالکانه خواهان بازمین قطع نگردیده حکم به خلع ید صادر شود


اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است (از مصادیق قسمت اخیر ماده 308 ق م )


با توجه به اینکه در مرحله بدوی مقدمات انتقال رافراهم نموده اند و حتی جهت انتقال رسمی موافقت مقامات ذیصلاح را کسب نموده اند اعتراضات به رای صادره وارد است


باحراز مالکیت خواهان بر قطعه زمین موضوع دعوای تصرفات خوانده و ایجاد اعیانی مستحدثه در آن از جانب وی فاقد جواز قانونی تشخیص و به استناد ماده 308 ق 0م حکم به خلع ید نامبرده صادر می شود


صدور حکم مطابق خواسته خلع ید ، تصرف عدوانی و داراشدن غیرعادلانه


بقاء مال غیر در تصرف خوانده پس از مضی مدت در حکم غصب است


هر چند سکونت خوانده در ملک مورد بحث بطریق عدوان و قصدو تجاوز صورت نگرفته و اعتراض وی از این نظر قابل قبول است ولی چون از هر حال تصرفات وی بر اساس استحقاق و مالکیت شرعی و قانونی نسبت بعین یا منافع نمی باشد محکوم به خلع ید است


انتفاع خوانده در پرداخت آن تملک بلاجهت و مالکیت بدون سبب بوده دادگاه دعوی آقای (ح ) را در اصل ثابت دانسته و مستندا بمواد305 و307 ق 0م در باب الزامات غیرقراردادی حکم به محکومیت (ش ) صادر و اعلام می نماید


تقاضای رسیدگی و صدور حکم به استناد مواد301و305 ق م


پس از هفت سال از تاریخ سلب مالکیت موکل اواز آن زمین ، زمین مذکور را که در مالکیت کس دیگر قرار داشت بنام موکل خود مورد معامله قرار میدهد بدیهی است اقدام وی مشمول احکام مصرح در مواد301و303و304 ق 0م و علاوه از آن تابع احکام معاملات فضولی است


استرداد وجه وسیله بانک و عدم پرداخت حساب دلار بانو(ش ) نسبت به ده هزاردلار مرقوم با توجه به مواد301 الی 304 ق 0م مخالفتی با قانون ندارد


خوانده بدون اذن از سهم لارث پدری بهره برداری نموده است محکوم به پرداخت اجور زمان تصرف و بهره برداری شده است (ازمصادیق ماده 303 ق 0م )


خوانده دعوی تقابل ، در مورد دریافت حق اتومبیل که از آغاز تا پایان دریافت داشته و هم از ماشین دانشگاه استفاده می نموده موظف به بازپرداخت حق اتومبیل دریافتی می باشد


چون خواهان خود را اشتباها مدیون می دانسته و مستمری به خوانده پرداخت می نموده حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید


ادامه تصرفات در مسافرخانه مورد نزاع غاصبانه و از مصادیق ماده 302 ق 0م است


اقتضاء داشته است که دادگاه با توجه به مقررات کلی مواد301و304 ق0م نسبت به موضوع رسیدگی و اخذ تصمیم نماید


قطع نظراز اینکه خواهان راسا بدادگستری مراجعه و مورد با قاعده لاضرر انطباق نداشته و خارج از باب تسبیت می باشد اساسا مطالبه این قبیل خسارت بنا بر فتاوی معتبرفقهی فاقدوجهه شرعی بوده است


با توجه به الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل می شود نظریه صادره موجه بنظرمی رسد


ادعای وکیل خوانده به تهاتر بادین موضوع پرونده کلاسه 000چون مورد از مصادیق 6 246792 مواد296و295 ق 0م منطبق نیست غیرقابل پذیرش است دین معلومی را نمی توان متوقف بردین ناآشکارونامعلومی کرد