×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

معترض مدعی است که زمین اوباغ مشجر بوده وهست و کمیسیون ماده 12 بی مورد بایر اعلام نموده است کارشناس تاییدودادگاه حکم به ابطال نظریه کمیسیون صادر و دیوان ابرام نموده است


کارشناس باید مشخص نماید که درختان توسکا دست کاشت بوده است یا خودرو؟ که کارشناس خودرو بودن آنها را تایید و نظریه کمیسیون تایید شده است


محصور نمودن زمین در چهار ضلع و غرس درختان سرو و جملگی شاهد این امر می باشد که مالک قبل از سال 58 احیاء زمین را آغاز نموده و زمین ازحالت موات خارج بوده است


وکیل خواهان اظهار داشته که مواد27و28 آئین نامه قانون اصلاحات ارضی شامل باغ و بیشه نمی شود


با توجه به اینکه در سند مالکیت صادره درسال 51 قید یک قطعه باغ شده است و کارشناس اظهار داشته حدود 30 سال پیش مشجر و دارای درختان میوه بوده است رای دادگاه ابرام می گردد


اگر درختان باغی در اثر عوامل جوی از بین برود و مالک مجددا نهالکاری نماید، فاصله ای که درختان از بین رفته و مجددا وسیله مالک احیاء شده مسقط حق مالک نخواهدبود


برابر ماده 2 آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری و هم بند 2 و هم در بند 5 آن نوع استفاده از اراضی و باغات تغییر ناپذیراست که این موضوع با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص شده است


زمینی را که دولت (وزارت کشاورزی ) واگذار نموده است اعلام موات بودن آن بعد از واگذاری دولت موجه نیست


ملاحظه پرونده هیئت واگذاری زمین موضوع تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آنها مصوب 1365 ازنظراحراز مالکیت تحدیدنظرخوانده نسبت به ششدانگ پلاک مربوطه برای اصدار رای ضروری است


ماده واحده مرجع تشخیص اراضی موات اسناد مصوب سال 1365 منصرف از اراضی دولتی و صراحتا ناظر به اراضی غیر دولتی می باشد


دستورموقت قابل اعتراض پژوهش فرجامی نیست مگر در مواردی که دادگاه به اصل دعوی نیز رسیدگی کرده باشد


ازتاریخ تصویب قانون مرحله اول اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 ببعد احیاء اراضی موات توسط اشخاص موجب تملک نمی شود


موضوع از مصادیق ماده 19 قانون اصلاحات ارضی که ناظر بر انتقال نسق زراعی از زارع صاحب نسق به غیر است نمی باشد


نسق بندی بر مبنای تصرف بوده است نه مالکیت مشاعی مندرج در سند رسمی تنظیمی


اعتراض نسبت به رای هیئت هفت نفره در خصوص اعلام موات بودن زمین با توجه به نظر کارشناس دایر بر بایر بودن زمین وارد است


با توجه به جمیع جهات ،وضع خاک ،نظرکارشناس ،معاینه محل ، بردادگاه ثابت است که این قطعات دارای سابقه عمران و احیاء بوده و موات بالاصاله نیست


اعتراض معترض به رای دادگاه وارد است زیرا اولا در سال 64 زمین از طرف هیئت 7 نفره واگذاری و احیاءاراضی بتصرف شرکت داروپخش داده شده است معمولا هیئت مزبور در مورد اراضی مزروعی دخالت می نماید ثانیا در متن سند زمین با حقابه توصیف شده است


معامله به فرض صحت پس از تصویب قانون زمین شهری مصوب 1360 صورت گرفته و حق اعتراض ندارد زیرا افرادی که ماقبل قانون فوق الذکر معامله نموده و در مهلت مقرر تشکیل پرونده داده اند حق اعتراض دارند


اصولا دعوی مطروحه با تبصره ماده 7 قانون زمین شهری که مفادا ناظر بوضع حقوقی خریداران زمین با اسناد عادی قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی شهری است موضوعا انطباقی ندارد


با توجه به اینکه زمین قبلا خارج ازمحدوده شهر بوده و از شمول اراضی مزبور ومصادیق آن بیرون بوده و تملک اداره زمین شهری بر اساس ماده 9 نیز تاثیر در حق خواهان ندارد رای بر تایید تاریخ و صحت معامله صادر نموده است