×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

جمع بین وجه التزام واجراء تعهد - خودداری ازرسیدگی به سوال راجع بصدور اجرائیه درموردی که عینا دردادگاه مطرح بوده است - اعتراض بصدوراجراییه وجه التزام


صدوراجراییه چک واعتراض بصدورآن


موعد رسیدگی مدیر ثبت بشکایت از عملیات اجرائی - استفاده ازاختیار ماده 87 نظامنامه عمل اجرائی است - رعایت ناقص بند 2و3 ماده 83نظامنامه اجراء اعمال ماده 87 همان نظامنامه نیست


صلح املاک بدون ذکر پلاک - - تعارض سند مالکیت باسند صلح مقدم


قبض واقباض درحبس - تعارض سند اجاره باسندحبس


اشتباه درمتن سند بیع ( تعارض محدود وپلاک ) ودستوررفع اشتباه - تعارض درمتن یک سند وتقدم محدوده


اشتباه درپلاک درسندمعامله ( تعارض آن بادفتر سردفتر ونماینده ) وارجاع بدادگاه - تعارض سند شرطی باثبت دفترسردفترازحیث پلاک - عدم الصاق آگهی بخصوص محل وقوع ملک


سندمعامله مبهم مانع ترتیب اثردادن بحکم دادگاه نیست تقاضای ثبت معارض باسندرسمی مبهم وموافق باحکم دادگاه تعارض درمتن یک سند


اشتباه قابل اغماض


تعارض در متن یک سند و تقدم محدوده


سند رسمی دراصلاح سند مالکیت متبع است - تعارض سند مالکیت باتقسیم نامه مقدم


تقاضای ثبت وصی عهدی پس ازفوت موصی - تقاضای ثبت مجهول الملک - تعارض درمتن یک سند - وصیت به پرداخت دین ازمحل معین - عدم مخالفت باقانون شرط اعتبارسندرسمی است - تهیه خلاصه معامله دروکالتی که متضمن اعطاحق عینی است


تسری حکم دادگاه به ثالث - اقراربضررغیر - تعارض حکم باسند رسمی - ادامه عملیات ثبتی بنام محکوم له - قائم مقامی محکوم له نسبت به محکوم علیه درعملیات ثبتی


وصیت عهدی ضمن عقد صلح


ید برعرصه ید برمال منقول واقع درآن است - مالک عرصه مالک مال منقول واقع درآن است - اعتراض ثالث بازداشت مال


ثبت مکررباتعددپلاک - درصورت بداهت امر باوجود طرح دعوی اعتراض باصل دردادگاه شوری رسیدگی میکند


تحدیدحدود ملکی که پس از تقاضای ثبت ،شارع آنرا دوقسمت کرده است تقاضای ثبت درحالیکه انتقال مورد تقاضا کافی است وجهی ندارد


استشهاد برمالکیت که معارض باقرار باشد اثری ندارد - - - اقراربعدم مالکیت قبلی خود باادعاءانتقال ملک بخود


مزایده مملک است نه سند انتقال اجرائی


انتقال ملک یاسند عادی وقبول تقاضاازناقل واقرارقائم مقام متقاضی پس از مواعد اعتراض - تقاضای ثبت غیرمتصرف ( غیرمالک ) - انتقال ملک باسندعادی وتقاضای ثبت ناقل - رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود