×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اگربرای خیارشرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیارو هم بیع باطل است


تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که حق خیارداردباعلم به خیارمبیع رابفروشد


درعقدبیع ممکن است شرط شود که درمدت معین برای بایع یا مشتری اختیارفسخ معامله باشد


اگر مشتری ثمن راحاضر کردکه بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود حق خیارفسخ نخواهد داشت


خواهانها حسب قرارداد حق استفاده از خیار تاخیر ثمن را داشته اند و استفاده کرده اند


خیارتاخیرثمن مخصوص بایع است


خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است


خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است


هریک از متعاملین که درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعدازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخ کند


حق پشیمانی عنوان شده توسط خواهان پس از گذشت چندسال باتوجه به فوریت خیارغبن قابل استماع نمی باشد


منزل (خانه ) به صورت کلیدی فروخته شده نه متری بنابراین نمی توان تصور کرد متراژ کم بود تا تدلیس وغبن ازآن ثابت گردد


باتوجه به نظریه کارشناسان که حکایت ازعدم تفاوت فاحش دارد دعوی غین غیرموجه است


چون رقبه متنازع فیه به لحاظ وجود لانه های مار قابل سکونت نبوده و قابلیت انتفاع نداشته و فروشنده به هنگام فروش وجود مارهارا متذکرنگردیده است معامله فسخ می شود


باتوجه به اینکه موضوع دعوی در مالکیت خوانده نیست انجام خواسته امکان پذیر نمیباشد


به علت عدم توجه دقیق به خواسته و علل آن دادنامه صادرنقض میگردد


ازقرارداد چنین استنباط می شودکه معامله برمبنای قصد ورضای طرفین بوده ،عقدبیع شرعا وقانونا به نحوصحیح تحقق یافته است


ازجمله آثار بیعی که صحیحا واقع شده الزام بایع به تسلیم مبیع و والزام مشتری به تادیه ثمن معامله می باشد


توالی عرفی ایجاب و قبول ازشرایط صحت عقداست


مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را درصورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشا یابا دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشددعوی تقابل گویند


تنظیم سند رسمی بعد از نقل وانتقال صحیح شرعی ازتبعات و ملحقات عرفی وفروش ملک است عدم قیدبه تنظیم سندرسمی درسندعادی موجب امتناع فروشنده نخواهدشد